Wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego w Starym Fordonie

Prezentujemy nasze wnioski po 7 spacerze badawczym w Starym Fordonie z przewodnikiem

Wnioski po spacerze badawczym - debata

WNIOSKI DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„FORDON: KASZTELAŃSKA – ALTANOWA” W BYDGOSZCZY

 

1. Dla nieruchomości ozn. nr. 166 i 167, obr. 0339 (ul. Kasztelańska):

– zachowanie istniejących parametrów drogi, tj. nie zwiększanie jej klasy oraz zajętego terenu.

 

2. Dla nieruchomości ozn. nr. 293, 286, 283, 275, 274, 269, 266/2, 261, 260, 254, 252, 9/2, 8, 7, 340, 18, 16/4, 17/2, 399/3, 399/6 – planowana w studium nowa droga klasy L:

– uwzględnienie w planie miejscowym zastrzeżenia możliwości dostosowania jej przebiegu do już istniejących ulic Saskiej, Warneńczyka, Piastowej i Styki, co pozwoli uniknąć wyburzeń;

– zakaz wycinek drzew i konieczność nasadzeń zastępczych przy nowych inwestycjach drogowych. 

 

3. Dla nieruchomości ozn. nr. 297, obr. 339 (cmentarz żydowski): 

– proponujemy w tym miejscu teren zieleni parkowej z zakazem prowadzenia prac ziemnych, również ekshumacyjnych (w prawie żydowskim w miejscu masowych grobów ekshumacje są zabronione);

– dopuszczenie lokalizacji miejsca pamięci (zachowanie istniejącego obelisku) oraz urządzenia terenu z poszanowaniem zasad społeczności wyznaniowych;

– dopuszczenie ogrodzenia terenu za pomocą nasadzeń.

 

4. Dla nieruchomości ozn. nr. 401/2, 403/2, 630/3, 631/2, obr. 340 (róg ul. Cechowej i Kryształowej):

– teren zieleni urządzonej/parkowej;

– dopuszczenie rozszerzenia istniejącego miejsca pamięci po byłym cmentarzu ewangelickim (zachowanie istniejącego lapidarium, z możliwością rozszerzenia);

– na działce 630/3 znajduje się plac zabaw przeznaczony dla podopiecznych pobliskiej placówki edukacyjnej – wnioskujemy o zakaz zabudowy tego terenu z uwagi na istniejące wcześniej w tym miejscu miejsce pochówku i/lub wymóg powierzchni biologicznie czynnej: min. 80-90% powierzchni działki.

 

Spacer badawczy - Stary Fordon

 

5. Dla nieruchomości ozn. nr. 16/4 i 17/2, obr. 343 (ul. Jana Styki przy pętli autobusowej):

– proponujemy w tym miejscu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do maksymalnie 3 kondygnacji naziemnych z zachowaniem otwartego charakteru założenia urbanistycznego – zakaz grodzenia terenu;

– wnioskujemy o wkomponowanie istniejących przedeptów jako pieszych ciągów komunikacyjnych.

MPZP - Stary Fordon

 

6. Dla nieruchomości położonych w kwartale ulic Samotnej, Wyzwolenia i Piastowej (obręb 339):

– przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej;

– zakaz lokalizacji zabudowy substandardowej, w tym obiektów blaszanych, nietrwale związanych z gruntem; 

– zachowanie istniejących zespołów garażowych pod warunkiem ich przekształcenia w wielostanowiskowe obiekty budowlane harmonizujące z zabudową otoczenia.

 

7. Wnioski ogólne dla całego obszaru opracowania:

– zakaz stosowania pieców na paliwo stałe;

– zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą; 

– zakaz wznoszenia wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

– zakaz lokalizacji funkcji przemysłowych i magazynowych oraz innych funkcji uciążliwych dla otoczenia, środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi;

– proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu (retencja);

– zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi motoryzacji (warsztaty naprawcze, stacje kontroli pojazdów, wulkanizacje, lakiernie, blacharnie, myjnie, stacje paliw, stacje gazu płynnego, demontaż pojazdów) poza już istniejącą działalnością;

– na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakaz zapewnienia na działce budowlanej minimum 1 stanowiska postojowego na jeden lokal mieszkalny;

– nakaz stosowania nawierzchni przepuszczalnych na stanowiskach postojowych – nie dotyczy stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Kasztelańska - plan

 

WNIOSKI DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „FORDON – POWIŚLE” W BYDGOSZCZY

 

1. Dla nieruchomości położonych w obrębach ozn. nr. 414, 415, 416, 420, 424, 427, 428, 430, 431, 438, 439 oraz nieruchomości położonych na działkach ozn. nr.: 

1, 3, 4, 6, 7, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 w obrębie 438;  7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 25/2 w obrębie 437,  10, 11, 12, 13/8,  13/12, 13/13, 13/8, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 17/15, 18, 19, 20/12, 26/2, 27/4 w obrębie 432;  300/2, 301, 302, 303/3, 306/10, 308, 313/7, 314, 316/2, 319,320/2, 516, 517, 519, 520.2, 521, 522, 523, 526, 529, 532, 531, 536, 541/4, 541/10, 545/2, 543/2, 546/2, 548/2, 547/2, 549/2, 551/2, 552/2 w obrębie 340; 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 w obrębie 437;

– wnosimy o przeznaczenie tego terenu pod zieleń krajobrazową z obowiązującym zakazem powstawania nowych budynków mieszkalnych i usługowych, utrzymaniem istniejących nasadzeń i wyznaczeniem jednoprzestrzennych dróg dojazdowych (tzw. „pieszojezdni”) dla właścicieli posesji, dzierżawców ogródków działkowych, służb porządkowych;

– dla terenów przeznaczonych pod ogródki działkowego ograniczenie wysokości budynków do 5 m, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych;

– ponadto proponujemy wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego na wysokości/przedłużeniu ul. Braci Bażańskich, łączącego wspomnianą ulicę z wałem przeciwpowodziowym;

– dla terenów sąsiadujących bezpośrednio z istniejącymi budynkami wielorodzinnymi po wschodniej stronie ul. Bora-Komorowskiego, Okulickiego i Altanowej sugerujemy dopuszczenie kontynuacji istniejącej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pod następującymi warunkami (poza spełnieniem obostrzeń wprowadzonych przez przepisy odrębne):

  — utrzymania otwartego charakteru osiedla dla ruchu pieszo-rowerowego (zakaz grodzenia),

  — zastosowania wysokich walorów architektonicznych (np. nakaz stosowania wysokiej jakości materiałów na elewacji, wykończenie elewacji w neutralnych kolorach),

  — zachowania istniejących otwarć widokowych na krajobraz starorzecza Wisły,

  — maksymalna wysokość zabudowy – 9 m.

 

2. Dla nieruchomości ozn. nr. 24/1, 24/2, 25, 26/4, 26/5,27/9, 27/10, 27/2, obręb 432 teren zielony przy ul. Braci Bażańskich (za kościołem parafialnym św. Łukasza):

– proponujemy wprowadzenie terenu zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji miejsca pochówku (w przeszłości to miejsce stanowiło cmentarz ewangelicki z obecnie okazałym starodrzewem z pomnikami przyrody);

– dopuszczenie lokalizacji miejsca pamięci oraz urządzenia terenu z poszanowaniem zasad społeczności wyznaniowych;

– dopuszczenie ogrodzenia terenu za pomocą nasadzeń.

 

3. Dla terenu wału przeciwpowodziowego:

– o ile to możliwe, poszerzenie i/lub utwardzenie ścieżki na koronie wału nawierzchnią wodoprzepuszczalną, utwardzoną;

– uwzględnienie w projekcie planu możliwości wytyczenia ciągu rowerowego wzdłuż wału aż do północnej granicy opracowania (docelowo prowadzącego do m. Strzelce Dolne).

 


4. Wnioski ogólne dla całego obszaru opracowania:

– zakaz stosowania pieców na paliwo stałe; 

– zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą; 

– zakaz wznoszenia wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

– zakaz lokalizacji funkcji przemysłowych i magazynowych oraz innych funkcji uciążliwych dla otoczenia, środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi;

– proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu (retencja);

– zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi motoryzacji (warsztaty naprawcze, stacje kontroli pojazdów, wulkanizacje, lakiernie, blacharnie, myjnie, stacje paliw, stacje gazu płynnego, demontaż pojazdów) poza już istniejącą działalnością;

– na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakaz zapewnienia na działce budowlanej minimum 1 stanowiska postojowego na jeden lokal mieszkalny. 

powiśle - plan