Konsultacje społeczne

Uwagi stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do mpzp „Myślęcinek – LPKiW” 1. Zakaz sytuowania reklam na terenie ciągów pieszo-rowerowych 72.KPXR i 73.KPXR (tj. zmiana w treści par. 41 pkt 2 projektu uchwały) 2. Zakaz lokalizowania parkingów (stałych lub sezonowych/czasowych) na terenach ZP, w szczególności pod „górką saneczkową”, w...

Stowarzyszenie Bydgoski Ruch Miejski proponuje wiele pozytywnych postulatów do Planu Ogólnego Miasta Bydgoszczy. Pozwolą one na przeniesienie ruchu drogowego poza centrum, oszczędzą od wyburzenia zabytkowe kamienice, poprawią transport publiczny i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Ochronią one lub zwiększą ilość terenów zielonych na osiedlach 1. Stowarzyszenie proponuje...

W czwartek 15.02.2024 zaprosiliśmy na spotkanie z ekspertem na temat tworzenia Planu Ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Głównym gościem i ekspertem naszego spotkania była Martyna Regent z Gdyni. Dowiedzieliśmy się, jak można skutecznie składać propozycje do Planu, czym Plan Ogólny różni się od dotychczasowego "Studium...

Konsultacje trwają do 9 maja 2023 r. - link do formularza do zgłaszanych uwag: https://www.bydgoszcz.pl/rondo   1. Ponieważ odrzucona została koncepcja z przejściami dla pieszych przy samym rondzie, proponujemy uzupełnienie koncepcji miasta o wyznaczenie przejścia naziemnego po zachodniej stronie w oddaleniu od ronda, wraz z utworzeniem dodatkowej...

Prawdziwa dostępność Ronda Jagiellonów może mieć miejsce tylko z przejściem dla pieszych! Jesteśmy przekonani, że miasto traktując równo swoich mieszkańców, rozwiąże problemy sprzed lat i ucywilizuje tę okolicę. Nasza propozycja w sprawie Ronda Jagiellonów wygląda tak: przejście dla pieszych przez ulicę Jagiellońską na końcu przystanków...

Plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Warmińskiego:   1. Proponujemy zachować budynek przy ul. Warmińskiego 10 (siedziba PCK), a planowaną drogę 14.KDX do wewnątrz kwartału poprowadzić częściowo przez południowo-zachodni fragment sąsiedniej działki nr 180, i wprowadzić minimalne wymagania pod względem szerokości, np. możliwość realizacji w formie pieszojezdni, co umożliwi: zachowanie...

Wnioski stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do MPZP „Osowa Góra – Kobaltowa”: 1. Przeznaczenie terenu: teren produkcyjny, składów i magazynów z dopuszczoną zabudową usługową; zakaz wznoszenia obiektów mieszkalnych oraz z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi; zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m2 sprzedaży (m.in. w...

Przeanalizowaliśmy otrzymany w ramach prac Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego plan poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania, a dnia 16 lutego 2023 złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pismo w którym wyraziliśmy nasze uznanie dla ogromu pracy włożonej w ten projekt, wraz z listą uwag i proponowanych usprawnień. Treść pisma przedstawiamy poniżej.