Propozycje BRM do trzech planów zagospodarowania na “górkach fordońskich”

Oto wnioski stowarzyszenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaczerpnięte z pomysłów mieszkańców po spacerze badawczym w dniu 15 lipca 2023 r.

Propozycje BRM do trzech planów zagospodarowania na "górkach fordońskich"

WNIOSKI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Pod Skarpą – Grussa” w Bydgoszczy.

 

1. Dla nieruchomości ozn. nr. 2, 18 obr. 391:

– mając na uwadze faunę bytującą na obszarze Zbocza Fordońskiego wnosimy o utrzymanie swobodnego dostępu do cieku wodnego przechodzącego przez ww. nieruchomości.

2. Dla działek ozn. nr. 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/23, 5/24, 5/26, 6/4, 7/1, 7/2, 7/4, 7/7, 7/8, 8, 9 , obr. 388:

– ze względu na charakter krajobrazu okolicy wnosimy o maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu poprzez zapisy dopuszczające wycinkę wyłącznie w granicach projektowanego budynku i min. 5 m od jego obrysu;

– proponujemy wprowadzenie ogrodzeń ażurowych bez podmurówki celem ułatwienia migracji małych zwierząt; dopuszczalnie z podmurówką i odpowiednimi przepustami co 5-10 m;

– w granicach działki 6/4 oraz jako przedłużenie sięgaczy (działki 5/22 oraz 5/25) proponujemy wprowadzenie ciągów pieszych poprawiających komunikację wewnątrz osiedla przy ul. Grussa i jako alternatywne dojście do planowanej w Studium drogi klasy G; 

3. Dla działki ozn. nr 14/2 obr. 391:

– po likwidacji linii WN proponujemy o wprowadzenie w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej z drogami wewnętrznymi wytyczonymi prostopadle do ul. Pod Skarpą z zakazem wnoszenia szlabanów i ogrodzeniami obejmującymi wyłącznie segmenty mieszkalne – otwarty charakter założenia, wzorem osiedla przy ul. Trybowskiego oraz zabudowy szeregowej zlokalizowanej na wschód od przedmiotowej działki, zakładałby utrzymanie wskazanego w Studium kanału aerosanitarnego, co w połączeniu z wytyczeniem „zielonego korytarza” łączącego Zbocze Fordońskie z terenem zadrzewionym na działce 17/13 ułatwi migracje zwierzyny i utrzyma istniejące powiązania funkcjonalno – przestrzenne;

4. Dla nieruchomości ozn. nr 19/1, 19/2, 170/1, 338/1, 22, 24, 25, 26, obręb 391: 

– wnioskujemy o zachowanie rezerwy terenowej pod ciąg rowerowy „Wielka Pętla Fordonu” powstający w ramach BBO;

 

Wnioski ogólne dla całego obszaru opracowania:

5. Wnosimy o zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą; 

6. Proponujemy wprowadzenie zakazu lokalizacji funkcji przemysłowych i magazynowych oraz innych funkcji uciążliwych dla otoczenia, środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi;

7. Proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu (retencja);

8. Proponujemy wprowadzenie zakazu lokalizacji usług z zakresu obsługi motoryzacji (warsztaty naprawcze, stacje kontroli pojazdów, wulkanizacje, lakiernie, blacharnie, myjnie, stacje paliw, stacje gazu płynnego, demontaż pojazdów) poza już istniejącą działalnością;

9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uznajemy za słuszne wprowadzenie obowiązku zapewnienia w granicach działki budowlanej minimum 1 stanowiska postojowego na jeden lokal mieszkalny;

10. Wnosimy o dopuszczenie lokalizacji ciągów rekreacyjno – sportowych, pieszych i rowerowych, lokalizacji punktów widokowych i wypoczynkowych oraz ścieżek edukacyjnych wraz z obiektami małej architektury;

Górny taras - mapka

 

WNIOSKI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon Górny Taras – część centralna” w Bydgoszczy.

 

1. Wnioskujemy o wstrzymanie prac nad niniejszym planem do czasu uchwalenia zmiany Studium dla przedmiotowego terenu.

2. Dla nieruchomości ozn. nr. 3, 4, 13/4, 13/5, obręb 397 oraz nr. 2/5 obręb 396 (od północy do terenu przeznaczonego w Studium pod drogę klasy G) – proponujemy przeznaczenie terenu jako teren lasu. 

3. Dla terenu dz. 2/5 obręb 396 (środkowa część terenu objętego uchwałą do jego południowej granicy) – wnosimy o przeznaczenie terenu pod zieleń krajobrazową. 

– dopuszczenie ciągów pieszych, pieszo – jezdnych i elementy małej architektury;

– nakaz wprowadzenia jednakowych elementów wyposażenia terenu, spójnych dla całego obszaru Górnego Tarasu Fordonu;

– zakaz wprowadzania obcych gatunków roślin i ogrodzeń;

– zakaz naruszania naturalnej rzeźby terenu; 

– dopuszczenie prac polegających mających na celu utrzymanie lub zachowanie zarastającego stawu znajdującego się we wschodniej części działki bądź wprowadzenie nowych zbiorników wodnych o charakterze sadzawek i strumieni, których głównym przeznaczeniem będzie wsparcie małej retencji i miejscowej fauny. 

4. Dla nieruchomości oznaczonych nr 11, 12, 13/5 (część południowa) obręb 407, północna część dz. 2/5 obręb 396 wzdłuż terenu przeznaczonego w Studium pod drogę klasy G) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na charakter krajobrazu okolicy wnosimy o maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu o charakterze leśnym poprzez zapisy dopuszczające wycinkę wyłącznie w granicach projektowanego budynku i max. 5 m od jego obrysu, o ile nie ma możliwości usytuowania go poza terenem zadrzewionym (wzorem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla zabudowy jednorodzinnej dla terenu Opławiec – Sanatoryjna);

– proponujemy wprowadzenie ogrodzeń ażurowych bez podmurówki celem ułatwienia migracji małych zwierząt; dopuszczalnie z podmurówką i odpowiednimi przepustami co 5-10 m;

– wnosimy o zapis dotyczący dachów wielospadowych w odcieniach kolorystycznych dachówki ceramicznej i elewacji wykończonych tynkiem, drewnem bądź ceramiką; 

– proponujemy wprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych, poprawiających komunikację wewnątrz osiedla;

– wnosimy o wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy, w której prowadzona jest uciążliwa działalność gospodarcza;

– proponujemy minimalne udziały procentowe powierzchni biologicznie czynnych:

  • – dla działki o powierzchni przekraczającej 2000 m2 – 70%;
  • – dla działki o powierzchni od 1000 do 2000 m2 – 60%;
  • – dla działki o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 – 50%.
  • – dla działek sąsiadujących bezpośrednio z terenami lasu przyjąć nieprzekraczalną linię zabudowę w odległości co najmniej 25 m.

5. Dla nieruchomości, przez które przeprowadzono w Studium orientacyjny przebieg dróg klasy G:

– zastąpienie jej drogą klasy Z o szerokości dopuszczalnej dla klasy G, przekrój 2×1 oddzieloną pasem zieleni i wykorzystaniem infrastruktury wymuszającej uspokojenie ruchu; w naszej opinii przy zmniejszeniu prognozowanej dla przedmiotowego terenu liczby mieszkańców wytyczenie drogi o wyższej przepustowości nie ma uzasadnienia. Szeroka ulica, obowiązkowo wyposażona w „zieloną infrastrukturę”, może stanowić pomocniczy korytarz przewietrzający.

– wnosimy o zmianę przebiegu drogi; zamiast włączania jej do siatki ulic Dolnego Tarasu Fordonu (skrzyżowanie ul. Twardzickiego i Pelplińskiej), proponujemy jej połączenie z planowaną w studium drogę klasy L prowadzącą nie dalej niż do ul. Bieszczadzkiej. 

6. Dla nieruchomości nr. 2/5 (cz.) obręb 396 oraz 11 (cz.) obręb 397 – wnosimy o zrezygnowanie z wytyczenia planowanej w Studium drogi klasy Z; dla proponowanego przez nas sposobu zagospodarowania tego terenu wytyczenie tej drogi uznajemy za bezzasadne. 

7. Dla nieruchomości oznaczonych nr. 337/4, 2/5 w obrębie 396, nr. 19 w obrębie 397 oraz 12, 13, 17 i 18/15 w obrębie 407:

– wytyczenie ciągu pieszo – rowerowego – „ Szlak im. Jeremiego Przybory”; 

– dopuszczenie lokalizacji punktów widokowych i wypoczynkowych oraz ścieżek edukacyjnych wraz z obiektami małej architektury;

8. Dla nieruchomości oznaczonych nr. 17 obręb 408, nr. 21 i 30 obręb 407:

wnioskujemy o zachowanie rezerwy terenowej pod ciąg rowerowy „Wielka Pętla Fordonu” powstający w ramach BBO;

 

Wnioski dla całego terenu objętego uchwałą:

9. Wnosimy o zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą; 

10. Wnosimy o zakaz lokalizacji funkcji przemysłowych, magazynowych oraz innych funkcji uciążliwych dla otoczenia, środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi;

11. Proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu (retencja);

12. Wnosimy o zapis zobowiązujący o zachowaniu istniejącego drzewostanu oraz wkomponowania go we wprowadzaną infrastrukturę (np. poprzez wykorzystania kęp drzew jako infrastruktury spowalniającej na drogach i ciągach rowerowych); 

13. Wnosimy o wytyczenie ciągów rekreacyjno – sportowych, pieszych i rowerowych, lokalizacji punktów widokowych i wypoczynkowych oraz ścieżek edukacyjnych wraz z obiektami małej architektury (ławki, latarnie, kosze na śmieci), spójne dla całego Górnego Tarasu Fordonu, co wzmocni tożsamość lokalną i stanowić będzie element identyfikacji wizualnej osiedla;

Górny Taras MPZP - mapa

 

WNIOSKI do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon Górny Taras – Bieszczadzka” w Bydgoszczy.

 

1.  Dla wszystkich terenów oznaczonych w Studium symbolem MN1 – ze względu na charakter krajobrazu okolicy wnosimy o maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
o charakterze leśnym poprzez zapisy dopuszczające wycinkę wyłącznie w granicach projektowanego budynku i min. 5 m od jego obrysu, o ile nie ma możliwości usytuowania go poza terenem zadrzewionym (wzorem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu Opławiec – Sanatoryjna);

– proponujemy wprowadzenie ogrodzeń ażurowych bez podmurówki celem ułatwienia migracji małych zwierząt; dopuszczalnie z podmurówką i odpowiednimi przepustami co 5-10 m;

– wnosimy o zapis dotyczący dachów wielospadowych w odcieniach kolorystycznych dachówki ceramicznej i elewacji wykończonych tynkiem, drewnem bądź ceramiką; 

– proponujemy wprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych, poprawiających komunikację wewnątrz osiedla;

– wnosimy o wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy, w której prowadzona jest uciążliwa działalność gospodarcza;

– wnosimy, zgodnie z pkt. 3. Kierunków działań dla terenu MN1 w Studium, o wskazanie miejsca umożliwiających wprowadzenie usług towarzyszących, zwłaszcza oświaty i z zakresu opieki zdrowotnej;

– proponujemy minimalne udziały procentowe powierzchni biologicznie czynnych:

  • – dla działki o powierzchni przekraczającej 2000 m2 – 70%;
  • – dla działki o powierzchni od 1000 do 2000 m2 – 60%;
  • – dla działki o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 – 50%.

2. Dla wszystkich działek znajdujących się na terenie oznaczonym w Studium symbolem MN2:

ponieważ dopuszcza on w swoich granicach wznoszenie zabudowy szeregowej, proponujemy, podobnie jak dla tego terenu w granicach planu „Pod Skarpą – Grussa”, wykluczenie grodzenia całych kompleksów zabudowy z myślą o umożliwieniu swobodnej migracji mniejszej zwierzyny; 

– pozostałe wnioski jak w pkt. 1. 

3. Dla działek ozn. nr 9, 10/1, 10/2 oraz 10/3, obręb 397 – teren MW1 w Studium:

– proponujemy wprowadzenie w tym miejscu niskiej zabudowy wielorodzinnej o maksymalnej wysokości 12 metrów i dachem wielospadowym tak, by nie kontrastowała ona z otaczającą zabudową jednorodzinną, z udziałem powierzchni biologicznie czynnej min. 50%, z towarzyszącą funkcją zieleni urządzonej o charakterze leśnym. Wskazane jest, by zabudowa stanowiła spójne i otwarte założenie urbanistyczne, z częściowym ogrodzeniem w postaci niskich żywopłotów;

– sugerujemy dopuszczenie funkcji handlowo-usługowej w parterze budynków w rejonie wskazanym w Studium jako rejon koncentracji usług.

4. Dla nieruchomości, przez które przeprowadzono w Studium orientacyjny przebieg dróg klasy L:

– proponujemy dopuszczenie tam, gdzie to możliwe, budowy ulic w przekroju 2×1 z oddzielającą jezdnie zielenią towarzyszącą, z uwzględnieniem pasów ruchu dla rowerów w jezdni i zielenią oddzielającą ciąg pieszy, 

– dla wytyczonej w Studium drogi klasy L w osi północ – południe (ul. Orlińskiego) proponujemy jej poprowadzenie do ul. Świętokrzyskiej – na tę chwilę poprowadzenie tej drogi na północ do granicy miasta nie ma uzasadnienia, ponieważ gmina Osielsko nie planuje jej kontynuacji w swojej dokumentacji planistycznej. 

5. Dla nieruchomości oznaczonej nr. 15 obręb 405 (ul. Świętokrzyska):

– wnioskujemy o zachowanie unikalnego charakteru odcinka drogi klasy L leżącej w charakterystycznym wąwozie poprzez wytyczenie alternatywnej trasy przeznaczonej dla ruchu kołowego, łączącej teren objęty uchwałą z Dolnym Tarasem Fordonu.

Wnioski dla całego terenu objętego uchwałą:

6. Wnosimy o zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą; 

7. Wnosimy o zakaz lokalizacji funkcji przemysłowych i magazynowych oraz innych funkcji uciążliwych dla otoczenia, środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi;

8. Proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu (retencja);

9. Proponujemy wykluczenie w zapisach planu lokalizacji usług z zakresu obsługi motoryzacji (warsztaty naprawcze, stacje kontroli pojazdów, wulkanizacje, lakiernie, blacharnie, myjnie, stacje paliw, stacje gazu płynnego, demontaż pojazdów) poza już istniejącą działalnością;

10. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej proponujemy obowiązek zapewnienia w granicach  działki budowlanej minimum 1 stanowiska postojowego na jeden lokal mieszkalny;

11. Uznajemy za słuszne dopuszczenie wytyczenie ciągów rekreacyjno – sportowych, pieszych i rowerowych, lokalizacji punktów widokowych i wypoczynkowych oraz ścieżek edukacyjnych wraz z obiektami małej architektury;

12. Ponadto wnosimy o zapisy dotyczące wyposażenia terenów dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w ujednolicone elementy małej architektury (ławki, latarnie, kosze na śmieci), spójne dla całego Górnego Tarasu Fordonu, co wzmocni tożsamość lokalną i stanowić będzie element identyfikacji wizualnej osiedla.

Bieszczadzka - mapa

 

Wnioski do wszystkich trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można składać na adres email: mpu@mpu.bydgoszcz.pl, a także za pośrednictwem platformy Voxly, do dnia 28.07.2023 r.