Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak – Stary Kanał”

W związku z ogłoszeniem i obwieszczeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. składamy następujące wnioski:


1. Dla nieruchomości ozn. nr. 2/5 obr 56 (za budynkiem przy ul. Bronikowskiego 45):

– pozostawienie zapisów obowiązującego planu miejscowego z uzupełnieniem o dopuszczenie lokalizacji obiektów małej gastronomii bądź placu udostępnionego dla pojazdów pełniących funkcje gastronomiczne (tzw. food trucków). 

2. Dla działek ozn. nr. 5, 6, 7, obr. 56 oraz 7/1, 7/4, 19 obr. 57 (wiadukt w ciągu linii kolejowej nr 131):

– dopuszczenie lokalizacji ciągu pieszego wzdłuż torów kolejowych umożliwiającego dojście do ewentualnego węzła przesiadkowego na osiedlu Okole bądź rozważenie lokalizacji węzła przesiadkowego „kolej-tramwaj-autobus” bliżej ul. Nakielskiej.

3. Dla nieruchomości ozn. nr. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6 obr. 56 (posesje przy ul. Nakielskiej 78c, 80 i sąsiednie):

– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą zabudową usługową

– usługi powiązane funkcjonalnie z bezpośrednim sąsiedztwem terenu zieleni urządzonej – parku nad Kanałem Bydgoskim, tj. związane z gastronomią, rekreacją, sportem, kulturą i turystyką, 

 postuluje się wprowadzenie nakazu zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym w granicach działki z możliwością jego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, pod warunkiem zachowania wskaźników urbanistycznych dla terenów ZP przedstawionych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego; nakaz parkowania w granicach ww. działek. 

4. Dla części nieruchomości ozn. nr. 19 obr. 57 (okolice wschodniej granicy działki) oraz dz. 99 obr. 57 (pomiędzy ul. Staroszkolną a ul. Kanałową):

przeznaczenie – teren wydzielonego publicznego ciągu pieszo-rowerowego i teren wody powierzchniowej, śródlądowej. Dopuszczenie innej lokalizacji kładek po konsultacji ze stroną społeczną koncepcji programowo – przestrzennej Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim. 

5. Dla nieruchomości ozn. nr. 16, 17, 18, 19, 20, obr. 6 (na wysokości ul. Nakielskiej nr 64-64a):

– przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

– możliwość lokalizacji na ww. działkach jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy założeniu wydzielenia nie więcej niż 12 lokali mieszkalnych i wyznaczenia w ich granicach miejsc parkingowych.

– dopuszczenie zachowana istniejącego zespołu garażowego pod warunkiem jego przekształcenia w jeden garaż wielostanowiskowy.

6. Dla nieruchomości ozn. nr. 17/3, 17/4, 17/5, 16/3, 16/2, 15, 14, 13/2, 12/2, 10, 8/1, 8/5, 8/5, 8/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/1, 5/2, 3, 1 /2, 1/1 obręb 66 oraz dz. 1, 2, 4, 5, 6/1, 7, 8/2, 10, 11, 12, 13 obr. 76 (ul. Nakielska strona parzysta od budynku nr 22 do nr 62):

– przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; lokalizacja budynków od strony ul. Nakielskiej tworząc układ pierzejowy z uwzględnieniem gradacji wysokości
i intensywności zabudowy wspomnianej w Studium dla terenów MW2. 

7. Dla działki 15/3 obr. 64 (Park nad Kanałem Bydgoskim na wysokości kortów tenisowych i Śluzy V Czarna Droga): 

– dopuszczenie lokalizacji historycznie istniejącej w tym rejonie restauracji i muszli koncertowej; 

 

 

Wnioski ogólne dla całego obszaru opracowania:

– zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą; 

– zakaz wznoszenia wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

– zakaz lokalizacji funkcji przemysłowych i magazynowych oraz innych funkcji uciążliwych dla otoczenia, środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi;

– proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu (retencja);

zakaz lokalizacji usług z zakresu obsługi motoryzacji (warsztaty naprawcze, stacje kontroli pojazdów, wulkanizacje, lakiernie, blacharnie, myjnie, stacje paliw, stacje gazu płynnego, demontaż pojazdów) poza już istniejącą działalnością;

– proponujemy wydzielone ciągi piesze i rowerowe po obu stronach Kanału Bydgoskiego o nawierzchni mineralnej; 

– w granicach terenu zieleni urządzonej (parku nad Kanałem Bydgoskim) proponujemy dopuszczenie niskiej zabudowy pawilonowej  pod usługi gastronomiczne i punkty sanitarne w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw, boisk, wybiegu dla psów bądź wzdłuż głównych ciągów pieszo – rowerowych; 

– na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakaz zapewnienia na działce budowlanej minimum 1 stanowiska postojowego na jeden lokal mieszkalny.