Wnioski mieszkańców do planów przestrzennych na Osowej Górze

Wnioski stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do MPZP „Osowa Góra – Kobaltowa”:

1. Przeznaczenie terenu:

 • teren produkcyjny, składów i magazynów z dopuszczoną zabudową usługową;
 • zakaz wznoszenia obiektów mieszkalnych oraz z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi;
 • zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej
  2000 m2 sprzedaży (m.in. w związku ze strefą ochroną z uwagi na siedzibę Bałtyk Gaz) – ewentualne
  jej dopuszczenie w zachodniej części obszaru objętego opracowaniem;
 • sugerujemy rozważenie pasa zieleni izolacyjnej po zewnętrznej stronie nieruchomości
  zlokalizowanych w sąsiedztwie ul. Miedzianej oraz wzdłuż linii kolejowej nr 18;
 • zachowanie rezerwy terenu z możliwością odtworzenia bocznic kolejowych równolegle do osi linii
  kolejowej nr 18, względnie wchodzących w głąb terenu objętego projektowanym planem (po
  istniejących śladach).

2. Drogi i komunikacja piesza:

 • wytyczenie ciągu pieszego przez działki oznaczone nr. 6/15, 2/23, 2/22, 2/14, 2/8 oraz 5/5 celem poprawy
  komunikacji z zabudowaniami położonymi na północ od linii kolejowej;
 • utrzymanie obecnej szerokości pasa drogowego w ul. Ołowianej i Srebrnej (co przy ustalaniu
  organizacji ruchu da możliwość wyznaczenia pary ulic jednokierunkowych w przeciwnych kierunkach,
  tj. Ołowianej i Srebrnej, bez ingerowania w tereny działek przy nich leżących, w tym bez konieczności
  wyburzeń i wycinki zieleni);
 • zmiana klasy ul. Miedzianej do drogi klasy zbiorczej zgodnie ze Studium oraz umożliwienie jej
  połączenia z drogą wytyczoną wzdłuż drogi S-5 w przyszłości;
 • wyznaczyć wloty ciągów pieszo-rowerowych z ul. Srebrnej w kierunku ul. Mińskiej jako dostęp do
  kanału (np. orientacyjnie jako przedłużenie ciągów z ulic Niklowej i/lub Podmiejskiej oraz między
  Srebrną 55 a 57);
 • wskazanie terenu z przeznaczeniem na pętlę autobusową.

3. Nowe inwestycje:

 • w przypadku nowo zagospodarowanych terenów znajdujących się na zachód od ul. Kobaltowej
  wnosimy o wprowadzenie wymogu min. 30% (lub więcej)nieutwardzonej powierzchni biologicznie
  czynnej oraz zapewnienie miejsc parkingowych na terenie nieruchomości, którą obsługują;
 • przez wzgląd na pobliskie sąsiedztwo z obszarem Natura 2000 proponujemy wprowadzenie zakazu
  lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco wpływać na środowisko
  oraz zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

4. Tereny zieleni:

 • zachować jak największą ilość obecnie istniejącej zieleni (np. szpaler drzew wzdłuż ul. Srebrnej,
  zieleń w okolicy strugi Flis).

 

Wnioski mieszkańców zostały zebrane podczas III Społecznego Spaceru Badawczego w dniu 4 marca
2023 r. (finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych)