Uwagi stowarzyszenia do projektu mpzp „Czyżkówko-Siedlecka-Mściwoja”

W projekcie uwzględniono kilka naszych wniosków, ale nie wszystkie, więc składamy uwagi!

Nasze propozycje:
1. Teren 30.MW – przesunąć wschodnią linię nieprzekraczalną zabudowy o ok. 10 metrów w kierunku
zachodnim w celu odsunięcia kilkupiętrowej zabudowy wielorodzinnej od rzeki i zachowania warunków
krajobrazowych w postaci niskiego zagospodarowania brzegów po obu stronach (na drugim brzegu rzeki
są wyłącznie niskie ogródki działkowe), w szczególności w północno-wschodniej części terenu 30.MW z
zabudową zaplanowaną bezpośrednio blisko terenu zieleni 42.ZK (w miejscu byłych zabudowań
papierni); ewentualnie zmniejszyć wymiar maksymalnej wysokości zabudowy z 11 m do max 8 m, a w
pasie po zabudowaniach papierni najbliżej rzeki do max 6 m.

2. W południowo-wschodnim narożniku terenu 30.MW, na obszarze do zagospodarowania zielenią (na
granicy z terenem zieleni 42.ZK), przewidzieć dodatkowy akcent plastyczny, nawiązujący do historii
papierni i/lub infrastruktury kolejowej prowadzącej na dawny most kolejowy.

3. Teren 27.MW – przesunąć wschodnią linię nieprzekraczalną zabudowy o ok. 10 metrów w kierunku
zachodnim w celu odsunięcia kilkupiętrowej zabudowy wielorodzinnej od rzeki i zachowania warunków
krajobrazowych w postaci niskiego zagospodarowania brzegów po obu stronach (na drugim brzegu rzeki
są wyłącznie pojedyncze domy jednorodzinne); ewentualnie zmniejszyć wymiar maksymalnej wysokości
zabudowy z 11 m do max 8 m, a w pasie najbliżej rzeki do max 6 m.

4. Na granicy terenów 27.MW oraz 34.MW-U należałoby wyznaczyć wydzielony ciąg pieszy lub pieszo-
rowerowy prowadzący od drogi wewnętrznej na terenie ogródków działkowych do nowej kładki pieszo-
rowerowej nad Brdą, włączający się w ciągi pieszo-rowerowe na terenie 54.KPXR.

5. Teren 26.MW – proponujemy wyznaczyć ciąg pieszy na przedłużeniu ul. Gogolińskiej prowadzący do
sięgacza ulicy Skarbiewskiej (70.KDD).

6. Na granicy terenów 17.MN-U oraz 38.U proponujemy wyznaczyć wydzielony ciąg pieszy lub pieszo-
rowerowy prowadzący w kierunku drogi wewnętrznej 80.KDW, prowadzący z ul. Gogolińskiej (czyli w oddaleniu od ruchliwej i hałaśliwej ul. Nad Torem) do punktów handlowych i usługowych oraz szkoły,
leżących wokół skrzyżowania ul. Nad Torem z ulicami Karolewską i Rzepeckiego.

7. Należy wyznaczyć dodatkowy ciąg pieszy przez teren zieleni 45.ZP, prowadzący od południowo-
zachodniego narożnika (od Ronda Maczka) w kierunku północno-wschodnim (do styku szpaleru drzew w ciągu ul. Głuchej z ul. Siedlecką), w miejscu obecnie funkcjonującego przedeptu wiodącego od przejść
dla pieszych przy Rondzie Maczka. Ponadto przy początku proponowanego ciągu pieszego od strony
Ronda Maczka należałoby przewidzieć dodatkowy akcent plastyczny, nawiązujący do historii
infrastruktury kolejowej prowadzącej do terenu papierni (i utrwalonej w nazwie ulicy Nad Torem).

8. W paragrafie 9 pkt 6 projektu uchwały proponujemy uwzględnienie minimalnych wymogów urządzenia
miejsc do parkowania rowerów, w ilości co najmniej 1/10 względem liczby miejsc przewidzianych do
parkowania samochodów osobowych; natomiast w paragrafie 9 pkt 7 proponujemy zwiększenie
wymaganej liczby miejsc do parkowania rowerów do ilości co najmniej 1 miejsca na każdy rozpoczęty
przedział 50 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowych.

9. W paragrafie 29 pkt 2 lit. d tiret 4 projektu uchwały proponujemy wykreślić słowo „sezonowe” przy
możliwości dopuszczenia sytuowania ogródków gastronomicznych.

10. W paragrafie 31 pkt 2 projektu uchwały dla ul. Nad Torem (56.KDG) należy zagwarantować wymóg
budowy obustronnych chodników i obustronnych dwukierunkowych dróg rowerowych.

11. Dla ulic objętych planem zapewnić wymóg obustronnych chodników, ewentualnie pieszojezdni z
ustanowieniem pierwszeństwa pieszych („strefa zamieszkania” D-40), jak również stosowanie rozwiązań
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (takich jak progi zwalniające, esowanie jezdni, wyniesione
przejścia dla pieszych i inne z „Katalogu dobrych praktyk” będącego załącznikiem do zarządzenia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 539/2018) – zgodnie z wnioskiem stowarzyszenia z 30.10.2020 r., w
odniesieniu do dróg lokalnych i dojazdowych (par. 32 i 33 projektu uchwały), jak również na drogach
obecnie oznaczonych jako wewnętrzne (par. 34 projektu uchwały).

12. Zachować przeznaczenie terenu przy ul. Mściwoja (działka nr 199) dla usług kultury i administracji,
zgodnie z dotychczasowym mpzp „Czyżkówko” wg uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z 14.07.1999 r.;
przywyznaczaniu terenów na usługi kultury i administracji zapewnić wysoki wskaźnik miejsc postojowych
dla rowerów (zgodnie z wnioskiem stowarzyszenia z 30.10.2020 r.) albo takie przeznaczenie wskazać dla
terenu mieszkaniowo-usługowego 17.MN-U – proponujemy zarezerwowanie miejsca na zlokalizowanie
„osiedlowego centrum lokalnego” dla funkcji społecznych, np. zawierającego lokalne centrum kultury,
bibliotekę, DPS, ośrodek służby zdrowia, filię urzędu miasta itp., w myśl idei miasta 15-minutowego, tj.
lokalizowania najważniejszych usług społecznych w odległości ok. 15 minut drogi pieszo lub rowerem od
miejsc zamieszkania.

13. Zapewnić ogólnodostępność dróg wewnętrznych (KDW) pod zarządem władz miasta Bydgoszczy
(m.in. dla drogi obecnie oznaczonej jako 72.KDW, zgodnie z dotychczasowym mpzp „Czyżkówko” wg
uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z 14.07.1999 r. oraz wnioskiem stowarzyszenia z 30.10.2020 r.) –
utrzymanie statusu drogi wewnętrznej np. dla drogi 81.KDW spowoduje, że cały kwartał nowej zabudowy
mieszkaniowej w pobliżu rzeki wraz z prowadzącymi do niej ciągami pieszymi może nie być dostępny dla
ogółu mieszkańców; podobnie dla drogi 74.KDW/75.KDW, co spowoduje, że nie będzie dogodnego
dojścia i dojazdu („zszycia”) z ul. Świętopełka w stronę ul. Wiejskiej.

Ewentualnie: proponujemy dla dróg wewnętrznych zapisanie (par. 34 projektu uchwały) wymogu
zachowania bezwarunkowej możliwości przejścia (np. oddzielenia terenu szlabanem z rezerwą na
przejście bądź wyłącznie słupkami). Prezentujemy przykład drogi oznaczonej obecnie jako 72.KDW,
która jest zagrodzona bramą i furtką z napisem „Teren prywatny”, co uniemożliwia całkowicie przejście i
przejazd:

 

Wnioski stowarzyszenia do projektu planu z dnia 30.10.2020 r. są TUTAJ