Społeczny Spacer Badawczy – MPZP „Prądy-Agatowa”

Nasz pierwszy Społeczny Spacer Badawczy, wspólnie z Radą Osiedla Miedzyń-Prądy, odbył się w sobotę 5 listopada 2022 r. – mamy gotowe wnioski!

Nasz pierwszy Społeczny Spacer Badawczy, który zorganizowaliśmy wspólnie z Radą Osiedla Miedzyń- Prądy, przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze, a to wszystko dzięki mieszkańcom, którzy licznie stawili się aby wziąć w nim udział. Grupa mieszkańców liczyła około 30 osób, a wśród nich pojawił się także radny miejski Robert Langowski. Mieszkańcy mieli wiele pytań dotyczących swoich wniosków do planowanego tzw. miejscowego planu zagospodarowania, na które odpowiadała specjalistka ds. planowania przestrzennego Monika Brodziak-Donarska. Dzięki jej merytorycznym informacjom mieszkańcom było łatwiej sformułować takie wnioski, które mogą zostać wzięte pod uwagę podczas tworzenia planu miejscowego. Pomocą służyła także przewodnicząca Rady Osiedla Violetta Kowalska znająca lokalne uwarunkowania ważne dla osiedlowej społeczności.

Fotografie: Rada Osiedla Miedzyń-Prądy

Sprawą, która szczególnie nurtowała mieszkańców, była możliwość budowy hal usługowych w pobliżu cmentarza przy ul. Tańskich. Zaangażowanie i przygotowanie mieszkańców w tej sprawie było na prawdę godne uznania. Zdecydowanie dali oni do zrozumienia, że są otwarci na nowych sąsiadów, ale raczej tych budujących nowe domy, niż hale magazynowe. Zwracali uwagę także na konieczność powstania infrastruktury, która umożliwi obsługę cmentarza, w taki sposób aby odwiedzający go mogli zaparkować samochód nie zagrażając przy tym okolicznej zieleni. Wiele uwagi poświęcono także roli jaką dla mieszkańców odgrywa las znajdujący się po południowej stronie obszaru, dla którego sporządzany będzie plan zagospodarowania. Jak się okazuje, dla mieszkańców las ten jest bardzo ważny, a spacery po nim umożliwiają zaczerpnięcie świeżego powietrza podczas spotkania z naturą.

Na koniec spaceru miłym zaskoczeniem był uprzejmy gest gościnności wyrażony przez lokalną społeczność, która zaprosiła uczestników na mały poczęstunek i ciepłą kawę. Trzeba przyznać, że ta grupa sąsiadów nie zebrała się tylko w obliczu wspólnego problemu, którym miała być niepożądana inwestycja w ich sąsiedztwie. Ta społeczność funkcjonuje tu już od dawna i właśnie to dało moc i silę do działania na rzecz wspólnego dobra. Widok sąsiadów prowadzących pełną uśmiechów dyskusję, utwierdza w przekonaniu, że aktywne społeczności lokalne najlepiej stanowią o tym, w jakim kierunku powinien zmierzać rozwój ich „fyrtla”.

Fotografie: Rada Osiedla Miedzyń-Prądy

Do miejscowego planu zagospodarowania „Prądy-Agatowa” proponujemy następujące wnioski:

1. Dla nieruchomości ozn. nr. 5/2, 7 i 8, obr. 38, oraz 1/107 i 1/6, obr. 38:
– przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełnioną usługami (MN-U) ze wskazaniem na usługi nieuciążliwe;
– zakaz realizacji funkcji usługowych związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów i ich obsługą (stacji kontroli i/lub obsługi pojazdów, warsztatów, lakierni, blacharni, wulkanizacji, myjni) oraz obiektów magazynowych średniego i wysokiego składowania.
– maksymalną wysokość zabudowy – 10 m.
Powyższe uzasadniamy protestami lokalnej społeczności, zwłaszcza okolicznych mieszkańców oraz na wstrzymane obecnie postępowanie administracyjne ws. ustalenia warunków zabudowy dla trzech obiektów budowlanych o łącznej powierzchni 4300 m2. Powyższe funkcje zostałyby wprowadzone na wskazane działki w oderwaniu od funkcji terenów sąsiednich i ogólnego charakteru zabudowy osiedla Prądy.

2. Dla części nieruchomości ozn. nr. 3, obr. 38:
– droga dojazdowa do cmentarza z dopuszczoną lokalizacją miejsc parkingowych prostopadle do granicy lasu. Wniosek uzasadniamy istniejącą z tej strony bramą na cmentarz parafialny. Obecnie samochody zostawiane są na klepisku wzdłuż drogi gruntowej; występują również incydenty wjeżdżania samochodami na część zadrzewioną.

3. Dla nieruchomości ozn. nr. 11/2, obr. 38:
– przeznaczenie terenu – zieleń krajobrazowa z dopuszczeniem na części działki przylegającej bezpośrednio do ul. Tańskich przeznaczenia pod parking w związku z bezpośrednim sąsiedztwem cmentarza. Podobnie jak na działce nr 3 samochody zostawiane są na skraju lasu bądź pomiędzy drzewami.

4. Dla nieruchomości ozn. nr. 2/17, obr. 38:
– proponujemy zmianę przeznaczenia (w relacji do studium) na tereny zieleni krajobrazowej i ochronnej, co umożliwi połączenie obszary z nieruchomości ozn. nr. 3, obr. 38 oraz obszarów położonych na południe od nieruchomości ozn. nr. 2/17, obr. 38, które mają tą samą funkcję. Nie korzystając z proponowanego zabiegu część nieruchomości ozn. nr. 3, obr. 38 pozostała by ‘wyspą’ nie połączonym z większym obszarem zieleni, z którym sąsiaduje od południa. Sytuacja taka wprowadzałaby chaos przestrzenny, poprzez rozdzielenie obszarów zieleni obszarami zabudowy i na odwrót.

5. W przypadku planowanej w Studium drogi łączącej ul. Nakielską z ul. Maciaszka wnosimy o uwzględnienie jej jako drogi klasy lokalnej z infrastrukturą ruchu uspokojonego celem uniknięcia wprowadzenia nadmiernego ruchu samochodowego we wnętrze osiedla.

6. Dla ulic Agatowa, Daglezjowa, Diamentowa, Malachitowa, Nefrytowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Tańskich, Tragerów proponujemy klasę ulic dojazdowych z zaleceniem projektowania przekroju ulic w układzie jednoprzestrzennym.

7. Dla całego obszaru opracowania – zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą.

8. Proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu – retencja.

9. Proponujemy wprowadzić przepisy umożliwiające w przyszłości dążenie do eliminacji indywidualnego zaopatrywania w ciepło.

10. Należy dążyć do maksymalnego zachowania istniejącego drzewostanu, w szczególności na terenach zlokalizowanych wzdłuż Strugi Młyńskiej oraz terenów leśnych wskazanych do ewentualnej zmiany przeznaczenia na cele budowlane.

11. Proponujemy, aby wprowadzić zapisy uniemożliwiające wyburzenie budynku byłego młyna, tzw. Młyna Tańskich zlokalizowanego między ulicami Tańskich a Tragerów, z uwagi na walory architektoniczne obiektu.

12. Proponujemy zarezerwowanie miejsca na zlokalizowanie „osiedlowego centrum lokalnego” dla funkcji społecznych, np. lokalnego centrum kultury, biblioteki, DPS, ośrodka służby zdrowia, filii urzędu miasta itp. – w myśl idei miasta 15-minutowego (najważniejsze usługi społeczne zlokalizowane w odległości ok. 15 minut drogi pieszo lub rowerem od miejsc zamieszkania).