Projekt mpzp “Miedzyń-Cieplicka” – nasze uwagi

Nasze propozycje do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Cieplicka”:

  1. Przewidzieć powstanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Bydgoskim w ciągu ulicy Janowieckiej (np. poprzez przebudowę istniejącej kładki technicznej i połączenie obu funkcji, jak w przypadku kładki przy ul. Jednostronnej).
  2. Zaplanować ciąg pieszo-rowerowy (np. orientacyjny przebieg) na terenach zieleni wzdłuż Strugi Młyńskiej (tj. 13.ZP, 72.ZK, 14.ZP, 15.ZP, 41.ZK, 73.ZK, 74.ZK).
  3. Zmienić klasę drogi ul. Młynarskiej (018.KDL) z lokalnej na dojazdową, co ułatwi wprowadzenie rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego – ulica ta ma bardziej charakter strefy zamieszkania (jak np. sąsiednia Tarnowska) niż ulice Cieplicka (019.KDL) czy Janowiecka (01.KDL), które przecinają cały kwartał do ul. Spacerowej.
  4. W odniesieniu do poszczególnych klas dróg (lokalnej – L, dojazdowej – D) uwzględnić minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej (analogicznie jak dla terenów zabudowy), np. L – 10%, D – 20% (co jest prawnie możliwe w ustaleniach planu: por. Uchwała Nr XXIII/430/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu – par. 12 pkt 3 lit. f, który dla drogi klasy lokalnej (z torowiskiem tramwajowym) stanowi: „powierzchnia biologicznie czynna terenu nie mniejsza niż 15%, w tym zagospodarowanie zielenią wysoką nie mniej niż 50% tej powierzchni”).
  5. Północną, szerszą część terenu 043.KPX podzielić wzdłuż na dwie połowy, zachodnią pozostawiając na ciąg pieszy, a wschodnią przeznaczyć na teren zieleni (ZP), zgodnie z obecnym zagospodarowaniem, z zachowaniem drzew i krzewów, co zapewni ich utrzymanie, np. w formie niewielkiego parku kieszonkowego.
  6. Zmienić przeznaczenie terenu 048.KSp z parkingu na teren zieleni (ewentualnie na teren niewielkiej zabudowy usługowej), z zachowaniem istniejących drzew i krzewów – w obszarze zabudowy składającej się z posesji jednorodzinnych z własnym terenem do zaparkowania pojazdu nie istnieje uzasadnienie potrzeby budowy parkingu powierzchniowego i rezerwowania na ten cel przestrzeni publicznych, zaś przewidziane ok. 35 miejsc parkingowych nie spełnia zakładanych potrzeb systemu P&R, szczególnie w głębi zabudowy mieszkaniowej miasta (parking P&R, znacznie większy, powinien być zlokalizowany na granicy miasta z sąsiednimi gminami).

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc na wiele sposobów:

  • opowiedz o nas swoim znajomym,
  • polub naszą stronę na Facebooku i zaproś także znajomych,
  • wesprzyj nasze działania swoją cegiełką,
  • dołącz do Stowarzyszenia i razem z nami zmieniaj Bydgoszcz.