Konsultujemy: Program współpracy miasta z NGO

Przedstawiamy nasze uwagi złożone w ramach konsultacji Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Lp.

Aktualny zapis
w projekcie Programu wraz z numerem paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana

(konkretny zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

R. 5 pkt 12 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” R. 5 pkt 12 „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami Proponowana zmiana jest zgodna z założeniami „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” i niweluje stygmatyzujący charakter dotychczasowego zapisu
R. 5 pkt 15 „Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego” R. 5 pkt 15 „Działania na rzecz porządku, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa na drogach Poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa w mieście jest znaczna ilość kolizji, potrąceń i wypadków drogowych, głównie z udziałem pieszych. Zdrowie i życie mieszkańców jest narażone każdego dnia na drogach. Dlatego należy dopisać profilaktykę w tym zakresie i podjąć działania zwiększające świadomość zagrożeń i bezpieczeństwa na drogach
R. 6 pkt 2 „W celu świadczenia wszechstronnej pomocy organizacjom pozarządowym w niżej wymienionych sferach działalność prowadzi Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz” R. 6 pkt 2 „W celu świadczenia wszechstronnej pomocy organizacjom pozarządowym w niżej wymienionych sferach działalność prowadzi Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 85-005 Bydgoszcz” Bardziej precyzyjny zapis
R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 2 „prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych” R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 2 „prowadzenie przez ZWO bazy danych organizacji pozarządowych” Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za przedmiotowe zadanie
R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 3 „wysyłanie informacji dotyczących III sektora mailowo do organizacji pozarządowych” R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 3 „wysyłanie przez ZWO informacji dotyczących III sektora mailowo do organizacji pozarządowych” Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za przedmiotowe zadanie
R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 5 „informowanie o ogłoszonych konkursach wraz z podaną kwotą oraz o wynikach rozstrzygniętych konkursów” R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 5 „informowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta oraz na stronie bydgoszcz.pl/ngo o ogłoszonych konkursach wraz z podaną kwotą oraz o wynikach rozstrzygniętych konkursów” Wskazanie miejsca publikacji przedmiotowych informacji
R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 6 „informowanie o możliwościach pozyskiwania wsparcia z innych środków niż budżet Miasta na działalność statutową organizacji pozarządowych” R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 6 „informowanie przez ZWO o możliwościach pozyskiwania wsparcia z innych środków niż budżet Miasta na działalność statutową organizacji pozarządowych” Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za przedmiotowe zadanie
R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 7 „wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania z założeniem zharmonizowania tych kierunków w tym na rzecz promocji obchodów 100- lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy” R. 6 pkt 4 lit. a, punktor 7 „wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania z założeniem zharmonizowania tych kierunków w tym na rzecz promocji obchodów 100- lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy Przeniesienie wykreślonej części do Rozdziału 5 „Priorytetowe zadania publiczne” z uwagi na to iż jest ona zadaniem (R. 5) a nie formą (R. 6) współpracy

(np. do R. 5 pkt 7: „Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na rzecz promocji obchodów 100- lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy”)

R. 6 pkt 4 lit. b, punktor 5 „podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe (m.in. o charakterze międzynarodowym)” R. 6 pkt 4 lit. b, punktor 5 „podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe, w tym o charakterze międzynarodowym” Bardziej precyzyjny zapis, w formie analogicznej do pozostałych
R. 6 pkt 4 lit. b, punktor 10 „pomoc w pozyskaniu lokali stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, objętych zarządem Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., na prowadzenie działalności statutowej oraz preferencji w opłatach komunalnych np. czynsz, w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa” R. 6 pkt 4 lit. b, punktor 1 „pomoc w pozyskaniu lokali stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, objętych zarządem Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., na prowadzenie działalności statutowej oraz preferencji w opłatach komunalnych np. czynszowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa – „Miasta Bydgoszczy” – zgodność ze słowniczkiem dokumentu

– „opłatach komunalnych np. czynszowych” – bardziej precyzyjny zapis

– „w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa” – wszystkie opisane w Programie działania powinny być zgodne z przepisami prawa, jednokrotne wskazanie tu takiego obowiązku nie ma uzasadnienia (można ewentualnie użyć sformułowania: „w zakresie przewidzianym w innych przepisach”)

R. 6 pkt 4 lit. b, punktor 11 „monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych” R. 6 pkt 4 lit. b, punktor 11 „monitorowanie przez ZWO zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych” Wskazanie jednostki odpowiedzialnej za przedmiotowe zadanie
R. 6 pkt 4 lit. c, punktor 5 „wspieranie początkujących organizacji pozarządowych oraz osób rozpoczynających działalność w trzecim sektorze” R. 6 pkt 4 lit. c, punktor 5 „wspieranie początkujących organizacji pozarządowych oraz osób rozpoczynających działalność w tym sektorze” Bardziej precyzyjny zapis – w dokumencie rangi aktu prawnego nie można się odwoływać do potocznego rozumienia pojęć (wskazanie „trzeciego” sektora bez dookreślenia pozostałych nie jest precyzyjne)
R. 6 pkt 4 – dodanie lit. d R. 6 pkt 4 – dodanie lit. d w brzmieniu „d) materialnej, poprzez:

przekazywanie organizacjom pozarządowym zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia biurowego na prowadzenie ich działalności statutowej realizującej zadania własne gminy

Stworzenie możliwości nieodpłatnego przekazania sprzętu, nie posiadającego już wartości dla Urzędu Miasta Bydgoszczy, a nadal użytecznego dla organizacji pozarządowych,m zaś UMB nie będzie ponosić kosztów utylizacji czy wywozu sprzętu. ZWO może prowadzić listę chętnych organizacji wraz z zapotrzebowaniem oraz sprzętu do przekazania np. raz w roku. Identyczny zapis funkcjonuje z powodzeniem w Programie współpracy Miasta Torunia (par. 7 pkt 13 projektu Programu na 2020 rok)
R. 6 pkt 6 lit. c „na wniosek organizacji pozarządowej Miasto może zlecić z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ustawy w trybie tzw. <<małych grantów>>” R. 6 pkt 6 lit. c „na wniosek organizacji pozarządowej Miasto może zlecić z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ustawy w trybie tzw. <<małych grantów>>, wyłącznie dla organizacji działających minimum 12 miesięcy przed zleceniem działania oraz działających minimum 12 miesięcy po zakończeniu wykonywania zleconego działania Zabezpieczenie racjonalności przekazywania środków publicznych organizacjom powstałym jednorazowo w celu realizacji wyłącznie danego zadania ze środków Miasta Bydgoszczy
R. 7 pkt 2 „Prezydent realizuje Program za pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne zadania” R. 7 pkt 2 „Prezydent realizuje Program za pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne zadania” Zgodność ze słowniczkiem dokumentu
R. 7 – dodanie pkt 3 (i zmiana numeracji kolejnych punktów) R. 7 – dodanie pkt 3 w brzmieniu: „Zadania publiczne realizuje się z poszanowaniem zasad równego dostępu wszystkich osób, zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu Nadrzędnymi zasadami przyświecającymi właściwej i zrównoważonej realizacji zadań publicznych powinna być równość oraz dbałość o przyszłe pokolenia
R. 9 pkt 1 „Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące Programu mogą być zgłaszane Prezydentowi przez organizacje pozarządowe” R. 9 pkt 1 „Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące Programu mogą być zgłaszane Prezydentowi przez organizacje pozarządowe w trakcie trwania realizacji Programu Bardziej precyzyjny zapis – określenie terminu zgłaszania uwag
R. 9 pkt 3 lit. a „liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej zlecone lub współfinansowane przez Miasto” R. 9 pkt 3 lit. a „liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej, zlecone lub współfinansowane przez Miasto, w porównaniu do poprzednich 3 lat Bardziej precyzyjny zapis – określenie zakresu czasowego prezentowanych danych, celem porównania z poprzednimi latami
R. 9 pkt 3 lit. b „wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań” R. 9 pkt 3 lit. b „wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, w porównaniu do poprzednich 3 lat Jak wyżej
R. 9 pkt 3 lit. c „łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych przez Miasto (wkład własny finansowy)” R. 9 pkt 3 lit. c „łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych przez Miasto (wkład własny finansowy), w porównaniu do poprzednich 3 lat Jak wyżej
R. 10 pkt 4 lit. c „konsultacje przeprowadzono poprzez:

– umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Miasta pod adresem www.bydgoszcz.pl/ngo, gdzie został określony przedmiot, termin, formy konsultacji wraz z formularzem oraz numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji,

– wysłanie informacji pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych, które są w bazie organizacji pozarządowych prowadzonej przez Miasto,

– spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”

R. 10 pkt 4 lit. c „informacja o konsultacjach została udostępniona poprzez:

– umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Miasta pod adresem www.bydgoszcz.pl/ngo, gdzie został określony przedmiot, termin, formy konsultacji wraz z formularzem oraz numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji,

– wysłanie informacji pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych, które są w bazie organizacji pozarządowych prowadzonej przez Miasto,

– spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Bardziej precyzyjny zapis – wskazane pierwsze dwa działania to sposób udostępnienia informacji, nie zaś forma konsultacji; przeniesienie trzeciego działania do nowego zapisu (lit. d)
R. 10 pkt 4 – dodanie lit. d R. 10 pkt 4 – dodanie lit. d w brzmieniu: „d) konsultacje przeprowadzono w formie:

– otwartych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

– formularza ankietowego zamieszczonego na stronie internetowej Miasta pod adresem www.bydgoszcz.pl/ngo

Bardziej precyzyjny zapis – wskazane działania to formy przeprowadzonych konsultacji, zgodnie z par. 5 ust. 1 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (…), stanowiącego załącznik do Uchwały RMB Nr LXXIII/1150/10
R. 11 pkt 3 „Równocześnie z publikacją ogłoszenia o konkursie za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych ZWO, Prezydent zamieszcza informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na stronie www.bydgoszcz.pl/ngo/konkursy” R. 11 pkt 3 „Równocześnie z publikacją ogłoszenia o konkursie za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych ZWO, Prezydent zamieszcza informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na stronie www.bydgoszcz.pl/ngo/finansowe-wsparcie-dla-ngo Bardziej precyzyjny zapis – faktyczny adres strony informacyjnej
R. 12 pkt 2 lit. a „strony internetowej Miasta: www.bydgoszcz.pl/ngo/konkursy” R. 12 pkt 2 lit. a „strony internetowej Miasta: www.bydgoszcz.pl/ngo/konkursy Bardziej precyzyjny zapis
R. 12 pkt 2 lit. b „Biuletynu Informacji Publicznej” R. 12 pkt 2 lit. b „Biuletynu Informacji Publicznej Miasta” Bardziej precyzyjny zapis – por. np. R. 7 pkt 4
R. 12 pkt 2 lit. c „tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy” R. 12 pkt 2 lit. c „tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy Zgodność ze słowniczkiem dokumentu
R. 14 pkt 2 „Przedstawiony katalog priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale 5 Programu, zaplanowany na 2020 rok nie wyklucza możliwości zlecania podmiotom programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań gminy” R. 14 pkt 2 „Przedstawiony katalog priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale 5 Programu, zaplanowany na 2020 rok nie wyklucza możliwości zlecania podmiotom programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań Miasta Bardziej precyzyjny zapis