Uwagi do planu adaptacji do zmian klimatu do 2030 roku

Uwagi Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy do projektu „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030”.

Projekt „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030” jest dostępny na stronach BIP Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy lub TUTAJ

Uwagi ogólne:

 1. Współdziałanie z Radą ds. Partycypacji Społecznej – usunięcie w programie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego możliwości zgłaszania projektów budowy parkingów (również o powierzchni z płyt ażurowych) w miejsce terenów zielonych (trawników).
 2. Plan tworzenia „ogrodów społecznych” kwietnych i warzywnych, w szczególności na terenach szkolnych, w ramach zajęć z przyrody/biologii; utworzenie spójnego programu dla wszystkich miejskich szkół – działanie wspólne z Wydziałem Edukacji i Sportu UMB oraz tematycznych organizacji pozarządowych (z wykorzystaniem dostępnych opracowań tematycznych, np. „Jedz lokalnie, myśl globalnie: cz. 3” – http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Poradnik_Ekologiczne_Ogrody_Szkolne.pdf).
 3. Wdrożenie systemu dopłat do podłączenia mieszkań i domów do KPEC Bydgoszcz, w miejsce dopłat do wymiany pieców spalających paliwa stałe na inny rodzaj paliwa (KPEC posiadania techniczne możliwości podłączenia wszystkich mieszkań w Bydgoszczy – informacja uzyskana od Prezesa KPEC).
 4. Przyspieszenie rozwoju sieci dróg rowerowych, miejskich i aglomeracyjnych, w tym w porozumieniu z zarządcami terenów nie należących do miasta, które stanowią atrakcyjne tereny rekreacyjne lub mogą umożliwić połączenie fragmentów sieci, np. PKP (mosty kolejowe), Zarząd Dróg Wodnych (Brdyujście/jaz walcowy, bulwary nadrzeczne), gmina Osielsko (tereny Myślęcinka).
 5. Przeciwdziałanie tworzącym się w okresach letnich „wyspom ciepła” i niskim dobowym amplitudom temperatur – poprzez stosowanie kurtyn wodnych, budowę fontann, utworzenie bezpłatnych lub niskokosztowych kąpielisk (np. Astoria, Wyspa Młyńska, Smukała, Janowo), tworzenie „zielonych dachów” i „zielonych ścian” na budynkach miejskich.
 6. Wśród interesariuszy Planu, biorących udział w partycypacyjnym jego przygotowaniu, wymienia się (na drugim miejscu, tuż za przedstawicielami Urzędu Miasta – s. 29) „przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni wyższych” i następnie podaje się informację, że „interesariusze, w tym przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych i konsultacyjnych. (…) Lista interesariuszy przedstawiona została w załączniku 1” – jednakże żadna ze wskazanych grup nie znajduje się wśród wymienionych w załączniku (!).

Uwagi szczegółowe:

 • s. 15: aktualizacja danych dotyczących transportu miejskiego za lata 2016-2017, przykładowo: usunięcie zapisu „przystanek na ul. Wyścigowej wraz z pętlą tramwajową”;
 • s. 15: aktualizacja danych dotyczących sieci elektroenergetycznej za lata 2016-2017, w szczególności dodanie informacji o posiadaniu przez KPEC technicznych możliwości podłączenia wszystkich mieszkań w Bydgoszczy (informacja uzyskana od Prezesa KPEC);
 • s. 16: aktualizacja danych dotyczących gospodarki wodnej, w szczególności systemu kanalizacji deszczowej i projektu „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”;
 • s. 18: aktualizacja danych dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych, w szczególności z podaniem daty, wg której jest wyliczony stan ilościowy;
 • s. 18: aktualizacja danych dotyczących potencjału społecznego: zmiana definicji „stowarzyszenia zwykłego” po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach w 2016 r., otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 2018 r.;
 • s. 35: współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego: uwzględnienie i zaplanowanie współpracy w ramach Metropolii Bydgoszcz;
 • s. 42: rozwój systemu roweru miejskiego – uwzględnienie możliwości dłuższego niż dotychczas (marzec-październik) sezonu funkcjonowania Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego;
 • s. 51: w katalogu Działań adaptacyjnych – „Dostosowanie systemu komunikacji publicznej” uwzględnienie poddziałania, polegającego na rozbudowie i zagęszczeniu sieci komunikacji publicznej, w tym tramwajowej (a nie tylko system ITS dla istniejącej sieci – poddziałanie 37A, bądź zakup elektrobusów – poddziąłanie 37B), jako skutecznie przyczyniającego się do zmiany zachowań transportowych mieszkańców z użytkowania spalinowego transportu indywidualnego na bardziej ekologiczny transport zbiorowy (odpowiedzialność za realizację: ZDMiKP);
 • s. 61: proponuje się jednoznaczne wskazanie sposobu możliwości zapoznania się z Raportem z Planu adaptacji, np. poprzez wskazanie adresu dedykowanej strony internetowej.

Wyniki konsultacji społecznych: TUTAJ

Przyjęty Plan adaptacji: UCHWAŁA NR XIV/287/19RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 4 września 2019 r.