Uwagi stowarzyszenia do mpzp „Myślęcinek – LPKiW”

Uwagi stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski do mpzp „Myślęcinek – LPKiW”

1. Zakaz sytuowania reklam na terenie ciągów pieszo-rowerowych 72.KPXR i 73.KPXR (tj. zmiana w treści par. 41 pkt 2 projektu uchwały)

2. Zakaz lokalizowania parkingów (stałych lub sezonowych/czasowych) na terenach ZP, w szczególności pod „górką saneczkową”, w pobliżu i w ciągu ul. Konnej, po obu stronach linii styku terenów 15.ZP i 19.ZP (tj. zmiana w par. 22 pkt 2 lit. b projektu uchwały) – jako terenu leżącego na obszarze parku krajobrazowego (!) (Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą), obszaru chronionego krajobrazu (Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy), zieleni urządzonej parkowej i na przecięciu wielu osi widokowych (zgodnie z ustaleniami projektu planu) oraz intensywnego ruchu pieszego i rowerowego (całorocznego), jak również zgodnie z zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażanymi w konsultacjach dla terenu Myślęcinka (https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/2020/01/myslecinek-wnioski-po-konsultacjach.html?m=1), zatem trudno znaleźć uzasadnienie dla wjazdu pojazdów mechanicznych w sam środek terenu zieleni, obok jeziora, z intensywnym ruchem spacerowiczów i rowerzystów, w przestrzeniach widokowych (nawet mimo takich oczekiwań wyrażanych przez LPKiW, z powodów wyłącznie komercyjnych):

mpzp Myślęcinek p.2

3. dla ul. Konnej na odcinku oznaczonym 60.KDD wprowadzić wymóg obustronnych chodników (tj. zmiana w par. 39 pkt 2 lit. a projektu uchwały) – ze względu na intensywny, potencjalnie kolizyjny, ruch pieszych i pojazdów

4. dostosowanie obszarów z ogólnodostępnymi miejscami postojowymi do istniejących/planowanych ciągów pieszych, wokół których powinna być lokalizowana zieleń – zmniejszenie terenu 67.KDW i „przecięcie” zielenią terenu 66.KDW:

mpzp Myślęcinek p.4

5. zakaz dopuszczenia parkowania wzdłuż ulicy Rekreacyjnej (58.KDL) na odcinku na północny- zachód od jej rozwidlenia z drogą 71.KDW, do styku z obszarem 50.KK (tj. zmiana w par. 38 pkt 2 lit. b projektu uchwały) – jako miejsce intensywnego ruchu rowerowego, alternatywnego do ul. Hipicznej (z opcją przeniesienia możliwości parkowania na obszar drogi 71.KDW)

6. wydzielić z terenu 55.KDZ osobny teren drogi publicznej (ulicy klasy zbiorczej) na północ od punktu pomiędzy terenami 66.KDW i 67.KDW (oznaczone wejście na teren 20.ZP) do północnej granicy obecnego terenu 55KDZ (rondo) z obligatoryjnym uwzględnieniem (zamiast proponowanym obecnie dopuszczeniem) wymogu budowy infrastruktury pieszej i rowerowej co najmniej po jednej stronie (zachodniej), z zarezerwowaniem miejsca w szczególności na styku z terenami 26.U, 48.IW i 30.U (tj. zmiana w treści par. 36 projektu uchwały):

mpzp Myślęcinek p.6

7. zakaz dopuszczenia parkowania wzdłuż ulicy 66.KDW na jej zachodnim odcinku, mniej więcej w połowie, od końca terenu ogródków działkowych (tj. zmiana w par. 40 projektu uchwały) – z uwagi na wyznaczenie intensywnie użytkowanego ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z poprzeczną drogą asfaltową:

mpzp Myślęcinek p.7a

mpzp Myślęcinek p.7b