Nasze propozycje do planów przy ul. Warmińskiego i Bałtyckiej

Plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Warmińskiego:

 

1. Proponujemy zachować budynek przy ul. Warmińskiego 10 (siedziba PCK), a planowaną drogę 14.KDX do wewnątrz kwartału poprowadzić częściowo przez południowo-zachodni fragment sąsiedniej działki nr 180, i wprowadzić minimalne wymagania pod względem szerokości, np. możliwość realizacji w formie pieszojezdni, co umożliwi:

 • zachowanie zabytkowego budynku Warmińskiego 10 (zgodnie ze stanowiskiem PCK),
 • dodatkową osłonę ww. budynkiem dla zabudowy mieszkaniowej we wnętrzu kwartału przed hałasem ulicznym,
 • bezproblemowe zapewnienie dojazdu wewnątrz kwartału, bez konieczności wyburzeń historycznej tkanki miejskiej,
 • łatwiejsze i bezpieczniejsze (kilkukrotnie mniejsza liczba relacji kolizyjnych) wprowadzenie ruchu drogowego z ww. drogi w ulicę Warmińskiego, bez konieczności włączania się do ruchu na skrzyżowaniu (z ul. Obrońców Bydgoszczy).

Proponowane rozwiązanie kwestii poprowadzenia drogi 14.KDX pozwala na zachowania dziedzictwa architektonicznego Bydgoszczy, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, oraz nie budzi konfliktów społecznych. W związku z tym, iż droga ta ma jedynie obsługiwać zaplecza budynków ulic Dworcowej oraz Gdańskiej, co nie będzie generowało dużego ruchu, nie ma potrzeby aby znajdowała się ona na przedłużeniu ul. Obrońców Bydgoszczy i nie musi wpisywać się w układ skrzyżowania i tworzyć inną niż dotychczasowa siatkę ulic.

2. Część działek nr 202, 194, 200/3 i południową część 190/5 przeznaczyć na stworzenie ogólnodostępnego terenu zieleni urządzonej (tj. bez opcji przeznaczenia na parking, jak zaplanowano dla terenu 7.KSg-ZP):

Alternatywnie teren 7.KSg-ZP podzielić na dwie części i wyznaczyć jedną na parking i drugą na teren zieleni urządzonej:

3. Dodatkowe uwagi:

 • dla wszystkich obszarów objętych opracowaniem zastosować zapisy, które dla nowych inwestycji ograniczą ilość miejsc parkingowych do minimum,
 • dla wszystkich obszarów objętych opracowaniem zastosować zapisy, które będą wskazywały możliwie wysoki wskaźnik stojaków rowerowych / miejsc do parkowania rowerów,
 • dla wszystkich obszarów w określeniu zasad dostarczania ciepła należy wskazać obsługę poprzez zbiorczy system sieci ciepłowniczych oraz zastosować zapisy, które w możliwie najlepszy sposób uniemożliwią korzystanie z indywidualnych źródeł takich jak tzw. piece kopciuchy,
 • na ulicach objętych planem wnosimy o wyznaczenie szpalerów drzew (sadzonych w gruncie, nie w donicach) oraz zawrzeć wymogi stosowania nawierzchni chodników wysokiej jakości, np. z płyt kamiennych, według wzoru „bydgoskiego” (w karo).

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Bartodzieje-Bałtycka:

1. Popieramy proponowane rozwiązanie w formie licznych ciągów pieszych pomiędzy istniejącą zabudową. Liczymy iż zapobiegnie to procesowi grodzenia poszczególnych budynków, a jeżeli już taki proces nastanie to pozwoli to zachować dostępność przestrzenną wielu obszarów. Uważamy jednak, że przy wprowadzaniu takiego rozwiązania należy być konsekwentnym, co za tym idzie w obrębie obszarów o podobnym lub identycznym układzie urbanistycznym należy stosować takie rozwiązanie bez wyjątków. Jeżeli wyjątki te doprowadzą do grodzenia się osiedli, będziemy mieli do czynienia z niefunkcjonalnymi przestrzeniami miejskimi. Jednakże warto rozwiązanie to stosować na obszarze wykraczającym nie tylko poza obszar danego terenu (np. 30. MW) ale nawet poza obszar opracowania całego MPZP, tak aby dążyć do objęcia nim granic całych osiedli. Dopiero w ten sposób możemy uzyskać spójny obraz ładu dla danego osiedla.

Dlatego proponujemy aby uzupełnić ciągi piesze  przede wszystkim o te, które leżą na tych samych obszarach lub na obszarach o podobnym lub identycznym układzie urbanistycznym, tj.:

 • chodnik na obszarze 30.MW, między budynkami Skłodowskiej-Curie 86 i 90. Analogicznie jak między 68 i 70, 74 i 76 oraz 80 i 82, szczególnie iż ten ciąg prowadzi do skweru osiedlowego,
 • chodnik na obszarze 30.MW, między budynkami Skłodowskiej-Curie 88 i Kijowska 13,
 • chodnik na obszarze 30.MW na północ od Skłodowskiej-Curie 88 (łączący się z ww.),
 • chodnik na obszarze 16.MW na wschód od budynku przy Uznamskiej 3,
 • chodnik na obszarze 19.MW między budynkami,
 • ciąg na obszarze 63.MW-U, prowadzący od ul. Kijowskiej w głąb kwartału (pod budynkiem),
 • chodniki na obszarze 63.MW-U znajdujące się głównie między budynkami znajdującymi się pod adresem Fordońska 75 i 77, Kijowska 1 i 3, Sobieszewska 2, Swarzewska 38 i 40. Układ urbanistyczny tego kwartału ma wiele podobieństw z układem, który ma miejsce na obszarze 30.MW, choć jest bardziej zróżnicowany,
 • pieszojezdnie i chodniki na obszarze 11.MW wokół i między budynków pod adresem Cegielniana 4-8. Choć te kilka budynków odbiega od charakterystyki typowej dla obszaru 30.MW, to również nie jest ogrodzona, wobec czego warto pielęgnować obecny stan.

 

2. Ponadto należy wspierać działania MPU mające na celu zabezpieczyć obszary nadrzeczne na Bartodziejach. Dlatego cieszy fakt wprowadzonych ciągów na przedłużeniu Bałtyckiej i Swarzewskiej. Daje to temu obszarowi potencjał, aby na stałe wpisać się w pamięci mieszkańców jako element osiedla służący rekreacji. Jednakże również tutaj warto byłoby zadbać o odpowiedni standard planowanej zabudowy między Fordońską a rzeką Brdą. Szczególnie w obliczu dopuszczalnej zabudowy o dużej wysokości i wysokiej intensywności zabudowy. Warto zadbać o to, aby mieszkańcy przyszłej zabudowy mieli większy dostęp do terenów rekreacyjnych położonych na rzeką Brdą, dlatego postulujemy aby zwiększyć ilość ciągów łączących ul. Fordońską z Brdą oraz tworzyć ciągi piesze odchodzące od już istniejących.

Orientacyjny przebieg ciągów wraz z wszystkimi pozostałymi wymienionymi powyżej zamieszczamy na grafikach poniżej (liniami czarnymi ciągłymi zaznaczyliśmy postulowany orientacyjny przebieg ciągów pieszych, które nie mają alternatyw (na obszarach istniejącej zabudowy), natomiast liniami czarnymi przerywanymi postulowany orientacyjne przebieg ciągów pieszych na obszarach, dla których przewiduje się w przyszłości zabudowę między Brdą a Fordońską).

Propozycje tras pieszych:


3. Postulujemy, aby zastosować środki pozwalające zachować istniejący obszar zieleni na północ od pętli tramwajowej Bałtycka, a projektowany teren 56.U podzielić zgodnie z jego obecnym przeznaczeniem, tj. na część usługową i na część z zielenią (roboczo nazwaną 100.ZP).

PROJEKT PLANU:

PROPOZYCJA:

4. W celu ochrony obszarów zieleni roztaczających się na bulwarze Brdy oraz aby zapewnić odpowiedni poziom życia mieszkańcom poprzez zapewnienie pożądanego wskaźnika intensywności zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej powierzchni zabudowy, proponujemy, aby:

a) w §21 3) a) zmienić brzmienie zapisu z:

intensywność zabudowy:

 • dla terenów oznaczonych symbolami 72.MW-U, 75.MW-U, 84.MW-U – od 0,5 do 4,

na:

intensywność zabudowy:

 • dla terenów oznaczonych symbolami 72.MW-U, 75.MW-U, 84.MW-U – od 0,5 do 3,

b) w §21 3) d) zmienić brzmienie zapisu z:

maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%; w granicach terenu oznaczonego symbolem 75.MW-U dla działek nr. ewid 2/4, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 3/3, 3/4, 3/5 (obr. 205) – 70%

na:

maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%; w granicach terenu oznaczonego symbolem 75.MW-U dla działek nr. ewid 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 3/4, 3/5 (obr. 205) – 70%

c) w 21 3) e) zmienić brzmienie zapisu z:

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 

 • dla terenów oznaczonych symbolami 7.MW-U  i 12.MW-U;
 • dla terenów oznaczonych symbolami 53.MW-U, 63.MW-U, 72.MW-U, 75.MW.U, 84.MW-U, – 30%; w granicach terenu oznaczonego symbolem 75. MW-U dla działek nr. ewid 2/4, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 3/3, 3/4, 3/5 (obr. 205) – 25%
 • w przypadku lokalizacji wyłącznie zabudowy usługowej dopuszcza się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 15 % powierzchni działki budowlanej.

na:

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 

 • dla terenu oznaczonego symbolem  12.MW-U – 25%,
 • dla terenów oznaczonych symbolami 53.MW-U, 63.MW-U, 72.MW-U, 75.MW.U, 84.MW-U, – 30%; w granicach terenu oznaczonego symbolem 75.MW-U dla działek nr. ewid 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 3/4, 3/5 (obr. 205) – 25%

 

5. Ponadto proponujemy:

a) w § 19 2) a) zmienić brzmienie zapisu z:

w granicach terenów oznaczonych symbolami 7.MW-U, 12.MW-U, 63.MW-U, 72.MW-U, 75.MW-U, 84.MW-U obowiązuje realizacja funkcji usługowych w parterach budynków zlokalizowanych bezpośrednio od strony ulicy Fordońskiej, a w granicach terenu 66.MW-U dodatkowo od strony ulicy Łęczyckiej i Marii Skłodowskiej-Curie,

na: 

w granicach terenów oznaczonych symbolami 7.MW-U, 12.MW-U, 63.MW-U, 72.MW-U, 75.MW-U, 84.MW-U obowiązuje realizacja funkcji usługowych w parterach budynków zlokalizowanych bezpośrednio od strony ulicy Fordońskiej, a w granicach terenu 66.MW-U dodatkowo od strony ulicy Łęczyckiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Z kolei w granicach terenów 72.MW-U oraz 75.MW-U dodatkowo od strony szpaleru drzew, usytuowanego na terenie 73.ZP-KPXR, który znajduje się między terenami 72.MW-U oraz 75.MW-U,

b) wprowadzić dodatkowy podpunkt w § 19 2) w brzmieniu:

obowiązuje zachowanie ciągów pieszych wskazanych na rysunku planu jako ogólnodostępnych

c) wprowadzić dodatkowy podpunkt w § 20 2) w brzmieniu:

obowiązuje zachowanie ciągów pieszych wskazanych na rysunku planu jako ogólnodostępnych

6. Wnioskujemy o wpisanie do planu szpalerów drzew na ulicach:
a) Skłodowskiej-Curie KDZ – to główna ulica wewnątrzosiedlowa – nie wyobrażamy jej sobie bez drzew po obu stronach. Ta ulica zawsze miała  postać alei i wpisało się to na stałe w tożsamość mieszkańców osiedla Bartodzieje. Jest to cecha charakterystyczna tej ulicy. Nie powinno się lekceważyć tak istotnej kwestii w kształtowaniu krajobrazu zieleni w mieście,

b) Fordońska 69.KDG-KDT – warto by również stała się aleją ze szpalerami drzew. Jest to szczególnie ważne, że wzdłuż niej jest bardzo dużo terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Warto, by przyszli mieszkańcy mieli możliwość bardziej przyjaznego spaceru (np. do sklepu) wzdłuż niej. Ulica ta w przyszłości będzie miała coraz mniejsze znaczenie dla tranzytowego ruchu samochodowego (po przebudowie trasy WZ, mostów Kazimierza Wielkiego itp.),

c) Bałtycka 26.KDL – wprowadzenie szpaleru wzdłuż tej ulicy np. na południe od ulicy Uznamskiej poprawi jakość przestrzeni tej ważnej wewnątrzosiedlowej ulicy. Warto zwrócić uwagę na znajdujące się tam przedszkole czy szkołę,

d) Swarzewska 22.KDD – na części ulicy w okolicy VIIII Liceum Ogólnokształcącego oraz na odcinku przy Parku nad Balatonem szpaler drzew istnieje – powinien zostać zapisany w planie zagospodarowania,

e) Polanka 13.KDL – szpaler drzew aktualnie występuje na południowej części ulicy (bliżej ul. Fordońskiej). Na tym odcinku znajdują się budynki wpisane do ewidencji zabytków, dla których obecność zieleni przyulicznej jest ważna i wpisuje się ona w kameralny charakter tej ulicy,

f) Kijowska – wzdłuż tej ulicy również zaplanowano nową zabudowę mieszkaniową. Wprowadzenie szpaleru drzew (np. po wschodniej stronie – tam gdzie istnieje pas zieleni) poprawi odbiór tej ulicy wśród aktualnych oraz przyszłych mieszkańców,

g) Sopocka 21.KDD – ulica, na której w bardzo prosty sposób można posadzić drzewa stwarzając przyjazną, zieloną ulicę wzdłuż zabudowy jednorodzinnej.

7. Wnioskujemy o zwiększenie udziału miejsc postojowych dla rowerów dla obiektów handlowo-usługowych, biurowych oraz mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze objętym proponowanym MPZP.