Nasze uwagi do mpzp Glinki – Podleśna

W związku z wyłożeniem do wiadomości publicznej projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Glinki – Podleśna zdecydowaliśmy się na podsumowanie jego
najważniejszych zapisów. Warto na wstępie zaznaczyć, że opracowywany dokument zastąpi
dotychczas obowiązujący plan sprzed 20 lat – konsekwencja bydgoskiej MPU w nowelizacji lokalnych
przepisów planistycznych może tylko cieszyć. W przypadku omawianego obszaru mamy do czynienia
bowiem z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, położonymi nie tylko blisko lotniska, ale i węzła
dróg ekspresowych, z udoskonalonym w ostatnich latach dojazdem do centrum miasta. Szkoda zatem
byłoby, gdyby ich wykorzystanie miało zostać zablokowane przez zapisy pamiętające jeszcze
poprzednią ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także pozostać w
sprzeczności z obowiązującym od grudnia 2022 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego.

Znając ten dokument i charakterystykę tego obszaru łatwo można się domyśleć, że w powyższym
planie miejscowym przeważać będą tereny przeznaczone pod usługi. Zaniepokojonych okolicznych
mieszkańców terenów oznaczonych literą „U” pragniemy uspokoić – nie musicie rozbierać swoich
domów. Projekt dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a nawet
ich rozbudowę, przebudowę i nadbudowę o 30% w stosunku do istniejącej powierzchni całkowitej
budynku (§4 pkt 1) lit. c)). Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć również o terenach o
przeznaczeniu mieszanym – te skupione zostały w północno-wschodniej części analizowanego
obszaru. Symbol „MN” oznacza, że przeciwnicy bloków mogą odetchnąć z ulgą – plan dopuszcza w
tym miejscu jedynie budownictwo jednorodzinne, z maksymalną wysokością sięgającą 9 metrów.
Osoby potencjalnie zainteresowane tą lokalizacją muszą mieć jednak na uwadze, że ze względu na
bliskość Portu Lotniczego Bydgoszcz nie mogą oczekiwać w tym rejonie sielskiego spokoju – w trakcie
startów i lądowań odnotowuje się tutaj przekroczenie minimalnych norm hałasu.

Uciążliwa dla mieszkańców nie powinna być natomiast zabudowa usługowa. Nie będzie tu mowy o
spalarniach odpadów, warsztatach samochodowych i innych „przedsięwzięciach mogących znacząco
oddziaływać na środowisko”, jednakże kwartał ulic Daleka – Wąbrzeska – Podleśna oraz część działek
położonych na południe od ul. Wąbrzeskiej zdecydowano się przeznaczyć pod przestrzeń
produkcyjną, w tym magazynową, z maksymalną wysokością zabudowy sięgającą 12 metrów. Należy
mieć zatem na uwadze możliwy wzmożony ruch samochodowy na drogach dojazdowych do tych
posesji. W tym miejscu należą się kolejne brawa dla naszych miejskich urbanistów, którzy nakładają
tu na inwestorów obowiązek wprowadzenia zieleni ochronnej na granicy terenów 16.P-U i 14.U (w
tym drugim już występują budynki mieszkalne) oraz dla niemal całej zachodniej granicy terenu
objętego planem. Zadrzewiony, 10-metrowy pas nie tylko powstrzyma pyły i inne zanieczyszczenia
pochodzące z trasy szybkiego ruchu, jaką jest Aleja Jana Pawła II, ale także wpłynie pozytywnie na
odbiór przestrzeni przez osoby wjeżdżające do Bydgoszczy od strony południowej obwodnicy miasta.

 

Podleśna/Łucka

 

Na koniec trzeba poświęcić kilka zdań planowanemu układowi komunikacyjnemu. Ze względu na
klasę wspomnianej wyżej Alei Jana Pawła II (droga główna ruchu przyspieszonego) i dotyczące jej
przepisy odrębne nie każda ulica może się z nią bezpośrednio krzyżować. W rezultacie obsługa
komunikacyjna tej części Glinek odbywa się do tej pory ulicą Cmentarną, Wąbrzeską oraz drogą
dojazdową równoległą do „wylotówki” na Inowrocław. Żeby rozwiązać ten problem projekt planu
przewiduje przebudowę ul. Łuckiej do drogi klasy zbiorczej, oznaczonej jako 19.KDZ. Miałaby ona
łączyć się z Aleją na wysokości ul. Ku Lotnisku (pomiędzy stacją paliw a salonem samochodowym). Na
rysunku planu wyraźnie widać przebieg tej drogi, wprost przez nieruchomość przy ul. Łuckiej 14.
Należy podkreślić, że samo wrysowanie nowoprojektowanej ulicy w załącznik graficzny do uchwały i
jej opisanie pod stosownym skrótem nie przesądza o terminie jej powstania – stanowi raczej
ugruntowanie w prawie miejscowym rezerwy terenu pod taką ewentualność. Uwzględnienie w jej

parametrach infrastruktury dla transportu zbiorowego (i ruchu rowerowego!) może sugerować, że
miasto zdaje sobie sprawę z potrzeby dogęszczenia Glinek siatką komunikacji publicznej, a
przyciągnięcie inwestorów idzie zwykle w parze ze zlokalizowaniem tu zakładów pracy. Cieszy
również pamięć o pieszych użytkownikach przestrzeni – ulice Żuromińska i Golubska, zakończone
przewężeniami, w planie zyskają status publicznie dostępnych ciągów pieszych z dopuszczonym
ruchem rowerowym. Pozostałe osiedlowe uliczki klasy dojazdowej zaplanowano jako ulice
jednoprzestrzenne, tj. bez wydzielonej jezdni i chodników. Aż prosi się o umocowanie w planie
ciągów pieszych na przedłużeniu pozostałych ślepo zakończonych ulic, jednak w polskim systemie
planowania przestrzennego, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… stan formalno-prawny
gruntów (dopiero potem w grę wchodzą środki finansowe).

Uwagi szczegółowe:

1. Należy zachować proponowane obustronne chodniki na ważniejszych ulicach objętych planem.
2. Należy zachować proponowany teren zieleni jako ochronę byłego cmentarza ewangelickiego przy
ul. Cmentarnej (teren 17.ZP).
3. Proponujemy objęcie ochroną istniejących enklaw zieleni, m.in. w południowej części terenu 6.U
i północnej części terenu 8.U (wokół ul. Dalekiej – odcinek równoleżnikowy), np. poprzez odsunięcie
od ulic nieprzekraczanej linii zabudowy – z uwagi na fakt, że obszar planu „może stanowić siedlisko
wielu różnorodnych gatunków zwierząt” (s. 10 „Prognozy oddziaływania na środowisko mpzp Glinki –
Podleśna” oraz fot. 3 i 4, s. 9):

Zieleń z prognozy

 

4. Proponujemy wyłączenie z południowo-zachodniej części terenu 16.P-U fragmentu terenu z
przeznaczeniem pod elementy konstrukcji kładki pieszo-rowerowej przez ul. Jana Pawła z szerokimi i
łagodnymi podjazdami dla rowerów i wózków (i włączenie w pas drogowy 18.KDGP ulicy Jana Pawła),
wraz z odpowiednim przesunięciem proponowanego szpaleru drzew w kierunku wschodnim;
przykład kładki pieszo-rowerowej z podjazdami komfortowymi dla użytkowników (Pole Mokotowskie,
Warszawa):

Kładka Pole Mokotowskie Warszawa

5. Należy zachować budynek pod adresem Łucka 14 poprzez wyłączenie go z pasa drogowego ulic
19.KDZ i 28.KDD i zaprojektowanie drogi 19.KDZ (nowy przebieg ul. Łuckiej) zgodnie z koncepcją z
2017 r. wykonaną na zlecenie ZDMiKP, z zachowaniem ww. budynku:

Podleśna ZDMIKP