Ważne konsultacje dotyczące ul. Nakielskiej

Rekomendujemy wybór modelu nr 2 z wydzielonymi trambuspasami wyłącznie dla komunikacji publicznej

Do 20 grudnia 2021 r. trwają konsultacje przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do wiaduktu kolejowego. Zdecydowanie popieramy wybór modelu nr 2 z wydzielonymi trambuspasami przeznaczonymi wyłącznie dla komunikacji publicznej.

Każdy może złożyć uwagi na stronie www.bydgoszcz.pl/nakielska, wpisując ich treść w dowolne pole w ankiecie “Zgłoś uwagi, przekaż opinię”.

Oto nasze propozycje, które zostały wsparte przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy:

Uwaga ogólna

 • wybór modelu nr 2 z wydzielonymi trambuspasami wyłącznie dla komunikacji publicznej, co zdecydowanie się przyczyni do poprawy funkcjonowania i szybkości transportu zbiorowego oraz jest zbieżne z już opracowaną koncepcją buspasów na dalszym odcinku Nakielskiej za wiaduktem

Uwagi szczegółowe

 • wprowadzenie na trambuspas na odcinku wiadukt-kościół dodatkowych wjazdów awaryjnych dla autobusów, służb ratunkowych i pojazdów serwisowych
 • rezygnacja z budowy zatok autobusowych (przy Skwarnej/Ciepłej oraz Słonecznej) – na cele awaryjnej komunikacji autobusowej służyć będą dodatkowe wjazdy na trambuspas, opisane w pkt powyżej lub przystanki na pasie ruchu samochodowego (co na odcinku dwupasowym w każdym kierunku nie spowoduje utrudnień w ruchu), natomiast w miejsce zatok należy zaplanować zieleń, w tym drzewa, m.in. jako nasadzenia zastępcze za wycinki po stronie parku
 • wprowadzenie podwójnych dojść na przystanki tramwajowe, zgodnie z “Katalogiem dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej” (s. 22), stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 539/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 21.09.2018 r. (tj.: na przedłużeniu przejścia przez jezdnię przy Skwarnej, na przedłużeniu przejścia przez torowisko po wschodniej stronie Słonecznej, po wschodniej stronie Chłodnej wraz z dojściem na przystanek z centrum, przy przystankach wiedeńskich przy Stawowej)
 • oprócz powyższych lokalizacji – należy zapewnić budowę przejść dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania z Nasypową i na wszystkich wlotach ronda przy Wrocławskiej
 • na odcinku między Bronikowskiego a wiaduktem zrezygnować z projektowanego pasa wyłączonego z ruchu, a w jego miejsce wprowadzić pas zieleni
 • w związku z proponowanym prowadzeniem ruchu autobusowego po torowisku proponuje się na odcinku między wiaduktem a ul. Ciepłą w kierunku wschodnim zrezygnować z buspasa do jazdy na wprost, ograniczyć go jedynie do buspasa do skrętu w lewo. W miejsce buspasa do jazdy na wprost wprowadzić ruch samochodowy i zwęzić tym samym szerokość jezdni aż do skrzyżowania z ul. Ciepłą, tak aby w miejscu przejścia dla pieszych był tylko jeden pas, a dwa pasy ruchu aut wprowadzić dopiero za tym skrzyżowaniem
 • nie poszerzać wlotu ul. Trentowskiego do 6 m, a jego szerokość zaprojektować jako minimalną dla klasy danej drogi
 • pas wyłączony z ruchu między ulicami Skwarną a Nasypową zmienić na pas zieleni
 • poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie parku do min. 3,5 m, tak aby umożliwić swobodne poruszanie się pieszych i rowerzystów
 • szerokość chodników po stronie południowej w projekcie wynosi tylko 1,5 m, podczas gdy powinna wynosić co najmniej wymagane 2 m (np. pas oddzielający jezdnię od torowiska można ograniczyć do szerokości 2 m poprzez przesunięcie jezdni na północ, a uzyskany 1 m szerokości przeznaczyć na poszerzenie chodnika do 2 m i ddr do 2,5 m)
 • należy utrzymać dotychczas obowiązujące dla ul. Nakielskiej ograniczenia: wysokości, tonażu i maksymalnej dopuszczalnej prędkości pojazdów
 • zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach z posesji (nie przerywać chodnika inną fakturą lub innym kolorem nawierzchni)