Czy plan zagospodarowania Placu Wolności będzie zaakceptowany?

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zwróciło się do członków Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy z prośbą o głos opiniujący pozytywnie przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Plac Wolności”.

Według zaprezentowanych koncepcji urbanistów, projekt planu miejscowego przywraca historyczny charakter szczególnemu miejscu w centrum miasta jakim jest Plac Wolności. Plan odtwarza reprezentacyjną aleję spacerową wzdłuż ul. Gdańskiej oraz otwiera osie widokowe na cenne kamienice Śródmieścia. Umożliwia także powrót historycznego szpaleru drzew wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz pozwala na estetyczne i harmonijne zagospodarowanie placu w przyszłości.

To naturalne, że zmiany w przestrzeni miasta wywołują głosy sprzeciwu i oczekiwanie utrzymania status quo, aczkolwiek należy podkreślić, że założenia planu nie wykluczają dotychczasowych funkcji, a jedynie porządkują je. Domaganie się jednak pozostawienia istniejących miejsc parkingowych przy samym Placu Wolności zniweczy koncepcję powrotu do historycznego wyglądu i funkcji placu, wraz z otwarciem na ulicę Gdańską. Natomiast miejsca postojowe obsługujące funkcję handlową placu są nadal możliwe do zachowania w niezmiernie bliskiej odległości – wzdłuż północnej krawędzi placu, zachodniej pierzei ul. Gdańskiej, czy z wykorzystaniem pobliskich parkingów na zapleczu Rywala lub Drukarni. Już to porównanie wskazuje, że de facto funkcja parkingowa zajmuje w mieście znaczą powierzchnię. Apelujemy, by chociaż tak ważne miejsce jak Plac Wolności nie było również temu podporządkowane, a odzyskało swój należny prestiż w przestrzeni.

Od głosu Komisji Gospodarki Przestrzennej zależy czy Plac Wolności dostanie szansę na odzyskanie swojego pięknego, historycznego, zielonego oblicza ukazanego na poniższych zdjęciach:

Apel swój kierujemy w myśl art. 23 ustawy o samorządzie gminnym: “Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”.