Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania “Bocianowo-Artyleryjska”

Przedstawiamy uwagi Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska”.

 1. Teren 1.MW-U: ustalić maksymalną wysokość zabudowy jako równą wysokości budynku dawnej hali celnej.
 2. Tereny 2.MW-U i 3.MW-U: zachować obecny drzewostan i inną zieleń celem zachowania możliwie najlepszych warunków jakości życia mieszkańców, co zostało odnotowane w Prognozie oddziaływania na
  środowisko; proponuje się wydzielenie terenu zieleni urządzonej (ZP), w szczególności na działkach nr 74/2, 73/26, 73/16, 75 i/lub na terenach należących do miasta Bydgoszczy.
 3. Teren 5.MW-U: zapewnić odtworzenie budynku pod adresem Pomorska 88F, przewidzianego do rozbiórki, jak najbliżej pierwotnej lokalizacji, z zachowaniem odzyskanych oryginalnych materiałów; nową lokalizację należy jednoznacznie określić w rysunku planu zagospodarowania.
 4. Teren 33KDW: zmienić przeznaczenie terenu z drogi wewnętrznej na teren zieleni urządzonej (ZP) celem zachowania możliwie najlepszych warunków jakości życia mieszkańców, co zostało odnotowane w Prognozie oddziaływania na środowisko.
 5. Teren 17.ZO-IPT: na wprost północnego krańca ul. Pomorskiej ująć dojście piesze i dojazd rowerowy do ul. Artyleryjskiej, umożliwiające w przyszłości (niezależnie od omawianego planu zagospodarowania i planów rozbudowy Trasy WZ) powstanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Artyleryjską, mającej łączyć ulicę Pomorską z ciągiem pieszym po północnej stronie (biegnącym na przedłużeniu ul. Powstania Listopadowego pomiędzy cmentarzem a terenem wojskowym); jednoznacznie określić w rysunku planu zagospodarowania przerwę w terenie zieleni wskazując teren przeznaczony na ciąg pieszo-rowerowy (a nie jedynie dopuszczenie, zawarte w par. 33 ust. 2 pkt 6 i par. 34 ust. 2 pkt 3).
 6. Teren 11.MW-U i 18.KDGP: budynek pod adresem Gdańska 145 włączyć do obszaru mieszkaniowo-usługowego 11.MW-U i wykluczyć, jako obiekt znajdujący się w ewidencji zabytków, spod planowanej rozbiórki przy przebudowie Trasy WZ, która powinna przebiegać w tym miejscu wyłącznie w formie tunelu pod ul. Gdańską, bez ronda i łącznic drogowych (realizacja nadmiernie rozbudowanego węzła drogowego
  będzie skutkować wyburzeniem okolicznej historycznej zabudowy wzdłuż reprezentacyjnej ulicy Gdańskiej oraz kierować będzie znaczny ruch samochodowy do śródmieścia, przeznaczonego jako strefa do uspokojenia ruchu z priorytetowym ruchem pieszym i rowerowym); należy również wykreślić odpowiednią część zapisu w par. 8 pkt 2 lit. f projektu uchwały.
 7. Par. 11 ust. 1: proponuje się zmianę zapisu z „miejsca do parkowania samochodów osobowych” na „miejsca do parkowania pojazdów” z uwagi na fakt, iż w treści całego paragrafu 11 wskazuje się również miejsca do parkowania rowerów (ust. 5).
 8. Par. 11 ust. 2 pkt 2: proponuje się zmianę wartości wskaźnika miejsc do parkowania samochodów osobowych z „od 1 do 1,5 miejsca” na „od 0,7 do 1,2 miejsca” (lub niższy) na 1 mieszkanie w przypadku budowy nowych budynków oraz rozbudowy istniejących, szczególnie w porównaniu z ustaleniem wskaźnika w granicach „od 0 do 1 miejsca” w przypadku budynków obecnie istniejących, do których nowa zabudowa kwartałowa ma nawiązywać – mniejsza podaż miejsc parkingowych wpłynie na mniejszy popyt na posiadanie samochodów, co jest szczególnie wskazane dla strefy śródmiejskiej, wyposażonej ponadto w rozwiniętą sieć komunikacji publicznej w najbliższej okolicy, zarówno obecną jak i planowaną; jest to również zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy (wskaźnik dla omawianego obszaru: 0,7 miejsca parkingowego).
 9. Par. 15 pkt 2: proponuje się uwzględnienie zapisu o konieczności budowy obustronnych chodników, zarówno w przypadku dotychczasowych ulic, jak i budowy planowanych, w tym wewnątrz obszarów mieszkaniowych; w szczególności w par. 34 ust. 2 pkt 1, par. 35 ust. 2 pkt 1 i 2, par. 39 ust. 2 pkt 1 proponuje się dookreślenie: „z obustronnymi chodnikami”.