Vision Zero oficjalnie w Strategii Bydgoszcz 2030!

W dniu 27 maja 2020 r. podczas XXIV sesji Rady Miasta Bydgoszczy przyjęto dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”, a w niej zapowiedź polityki Vision Zero do 2030 roku!

Strategia “Bydgoszcz 2030” opisuje najważniejsze cele miasta z horyzontem do 2030 roku. Głównymi elementami dokumentu, określającymi uwarunkowania rozwojowe oraz proponowane kierunki rozwoju są:
– mocne i słabe strony miasta oraz szanse i zagrożenia istniejące w jego otoczeniu,
– główne wyzwania rozwojowe,
– wizja miasta,
– cele strategiczne i miary ich osiągnięcia (wskaźniki),
– kierunki działań,
– propozycje programów wdrożeniowych,
– system monitorowania i wdrażania strategii.

Dokument jest dostępny tutaj: https://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/26/1527614/preview

Proces aktualizacji Strategii realizowany był w modelu partycypacyjnym, z szerokim udziałem mieszkańców i różnych grup interesariuszy. W pracach zespołów roboczych oraz w konsultacjach społecznych od samego początku w 2017 r. brali udział przedstawiciele naszego stowarzyszenia, proponując m.in. zapisanie działań obejmujących dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Finalnie wśród kilkunastu celów operacyjnych w 6 podstawowych obszarach funkcjonowania miasta zdefiniowano cel III.2.1. “Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców”, do którego przypisano miernik “Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych” z wartością docelową na 2030 rok równą ZERO – s. 25:

W zaplanowanych programach wdrożeniowych ujęto “Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (Vision zero)” – s. 22:

Spotkania robocze i konsultacyjne 2017-2020 (mat. UMB):

Więcej o naszych działaniach w zakresie Vision Zero: https://bydgoskiruchmiejski.pl/vision-zero/