Konsultacje Prawa o ruchu drogowym

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje publiczne Prawa o ruchu drogowym, nadające większe uprawnienia dla pieszych jako niechronionych uczestników ruchu.

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, jako członek Federacji Piesza Polska, koalicji #ChodziOżycie, Kongresu Ruchów Miejskich oraz International Federation of Pedestrians (jako jedyna organizacja z Polski), zgłosiło następujące uwagi, na bazie propozycji opracowanych przez Federację Piesza Polska oraz Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze w ramach kampanii #ChodziOżycie:

1. Wyrażamy pełne poparcie dla konsultowanego projektu. Wprowadzenie projektowanych przepisów w życie pozwoli na realizację dwóch z czterech postulatów inicjatywy #ChodziOżycie: zapewnienie pierwszeństwa dla pieszych wchodzących na przejście dla pieszych oraz ujednolicenie do 50 km/h maksymalnej prędkości w obszarze zabudowanym.

2. Proponujemy korektę projektowanego brzmienia art. 26 ust. 1 poprzez wyraźne wyartykułowanie, że pierwszeństwo obejmuje również pieszego oczekującego na wejście na przejście dla pieszych.

3. Proponujemy zwiększenie możliwości przechodzenia przez jezdnię w miejscach niewyznaczonych, w szczególności na mało uczęszczanych drogach.

4. Zaproponowaliśmy doprecyzowanie pojęcia pieszego zbliżającego się do jezdni: “Pieszy znajdujący się do 2 metrów od jezdni i skierowany przodem tułowia w jej kierunku”.

5. W ślad za propozycją nr 2 zaproponowaliśmy następujący zapis art. 26: “Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu, na nie wchodzącego lub zbliżającego się do przejścia, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, wchodzącemu na przejście lub zbliżającemu się do przejścia”.

6. W art. 46 ust. 1 należałoby przed słowami “innych kierujących” słowa dodać “pieszych oraz” -nie jest zrozumiałe, dlaczego prawo dopuszcza parkowanie w miejscach, w których pojazdy mogłyby być niewidoczne dla pieszych, będących równoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

7. Proponujemy również następujący zapis: “Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 2 m” – proponowana zmiana ma na celu dostosowanie prawa o ruchu drogowym do zapisów art. 20 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, z której wynika, że ciąg pieszy powinien mieć taką szerokość, aby mogły się na nim minąć dwie osoby na wózkach inwalidzkich.

8. W ramach nowelizacji, w celu dążenia do maksymalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, proponujemy usunąć zapis o dopuszczalności (niekaralności) przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 10 km/h.

9. Kolejną propozycją jest doprecyzowanie zakazu pozostawienia pojazdu w miejscu “gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, w tym także gdy utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu pieszych”.

10. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że wprowadzenie projektowanych regulacji przyniesie jedynie ograniczony skutek, jeśli nie poprawi się równocześnie egzekucja przepisów, w tym w szczególności kontrola przestrzegania przez kierujących ograniczeń prędkości – apelujemy o pilne zwiększenie liczby fotoradarów do 2000 oraz odcinków z automatycznym pomiarem prędkości do 400 na terenie całego kraju.

11. Za w pełni zasadne uważamy rozszerzenie możliwości zatrzymywania prawa jazdy także w przypadku kierujących, którzy przekroczyli o 50 km/h dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym. Dodatkowo jest też jednak niezbędne zwaloryzowanie kwot mandatów oraz powiązanie stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych oraz popełnionych wykroczeń drogowych.

Pełna treść uwag – pismo z dnia 21 lutego 2020 r.