Uwagi Stowarzyszenia do planu miejscowego Fordon-Skarpa

Przedstawiamy uwagi Stowarzyszenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fordon-Skarpa Północna

Rys. MPU

 

Proponujemy:

  • zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenu 3.ZP (obszar zieleni urządzonej) do co najmniej 75%, z obecnie proponowanych 50%, ze względu na bliskość terenów objętych ochroną przyrody i lasów, dla których ten teren stanowi naturalną całość i przedłużenie
  • dodanie zapisu określającego maksymalną liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych w wymiarze 1,5 miejsca na 1 mieszkanie (obecnie proponowana jest minimalna liczba równa 1, przy czym dotyczy to wyłącznie niewielkiego fragmentu zabudowy mieszkaniowej przyległego do górek – teren 4.MN, przy ulicy Brzóski)
  • usunięcie zapisu dopuszczającego na ul. Brzóski układ jednoprzestrzenny ulicy, bez wydzielonej jezdni i chodnika – z uwagi na fakt, iż chodnik po stronie zabudowy mieszkaniowej (tak jak jest w stanie obecnym) zapewnia wygodne i bezpieczne dojście mieszkańców do posesji, z zapewnieniem możliwości egzekwowania zapisów prawa o ruchu drogowym wykluczających parkowanie na chodniku bez pozostawienia wymaganej wolnej powierzchni chodnika oraz parkowanie na chodniku pojazdów pow. 2,5 t DMC – w przeciwnym wypadku dopuści się możliwość parkowania pojazdów bezpośrednio przy ogrodzeniach posesji, uniemożliwiając przejście wzdłuż nich, oraz niebezpieczeństwo wyjścia mieszkańców z posesji bezpośrednio pod jadące pojazdy (w tym manewrujące przy parkowaniu)