Propozycje do planu miejscowego Fordon-Jasiniecka

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy złożyło uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka – Fordońska – Jasiniecka” w Bydgoszczy (część zachodnia).

1. W części graficznej proponuje się uzupełnić orientacyjny układ elementów dróg na terenach 14.KDGP, 13.KDG oraz 11.KK-KDG (tj. fragment ul. Fordońskiej oraz fragment planowanej tzw. obwodnicy południowo-wschodniej wraz z węzłem drogowym łączącym obie te drogi) o obustronne chodniki i drogi rowerowe biegnące w bezpośredniej bliskości jezdni, zarówno na powierzchni gruntu, jak i na elementach drogi poniżej/powyżej poziomu grunt – oznaczone orientacyjne na załączonym szkicu jako linie „A” – z uwagi na zgodność z częścią opisową (§12 pkt 2, §19 pkt 2 lit. a, §20 pkt 2 lit. a, §24 pkt 2 lit. c), jak i podkreślenie wagi i konieczności zachowania ciągłości infrastruktury pieszej i rowerowej pomiędzy obu stronami ul. Fordońskiej i pomiędzy obu stronami tzw. obwodnicy południowo-wschodniej.

2. Proponuje się włączyć fragment terenu 8.ZO, przyległy do południowej granicy terenu 4.U – oznaczonego na załączonym szkicu jako obszar „B” – do terenu 14.KDGP, aby umożliwić połączenie komunikacyjne piesze i rowerowe bezpośrednio z kładki nad ul. Fordońską z terenem usługowym 4.U i dalszym odcinkiem ul. Jasinieckiej.

3. W niżej wymienionych paragrafach proponuje się dokonać następujących zmian:

a) w §19 dot. terenu 14.KDGP w pkt 2 proponuje się skreślić zapis w lit. b – wykluczając dopuszczenie możliwości budowy jednostronnego chodnika i jednostronnej ścieżki rowerowej;

b) w §20 dot. terenu 13.KDG w pkt 2 proponuje się skreślić zapis w lit. b – wykluczając dopuszczenie możliwości budowy jednostronnego chodnika i jednostronnej ścieżki rowerowej;

c) w §21 dot. terenu 15.KDL w pkt 2 proponuje się następujący zapis w lit. a: „ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi” oraz skreślenie zapisu w lit. b – wykluczając dopuszczenie możliwości budowy jednostronnego chodnika i brak ścieżki rowerowej;

d) w §23 dot. terenu 9.KK-KDL w pkt 2 proponuje się następujący zapis w lit. c: „ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi” – wykluczając dopuszczenie możliwości budowy jednostronnej ścieżki rowerowej;

e) w §24 dot. terenu 11.KK-KDG w pkt 2 proponuje się w zapisie w lit. c: „ulica dwujezdniowa z chodnikami i ścieżkami rowerowymi (…)” uzupełnienie do postaci: „ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi (…)”;

– z uwagi na ważną rolę komunikacyjną, w tym pieszą i rowerową, omawianego obszaru, tj. ul. Fordońskiej i tzw. obwodnicy południowo-wschodniej wraz z łączącym je węzłem drogowym, oraz zagwarantowanie konieczności budowy kompletnej, obustronnej infrastruktury pieszej i rowerowej, zapewniającej bezpośrednią, bezpieczną i wygodną dostępność pomiędzy obu stronami ul. Fordońskiej i pomiędzy obu stronami tzw. obwodnicy południowo-wschodniej.

4. W §25 dot. terenów ZO w pkt 2 w lit. b w miejsce zapisu „dróg dla rowerów” proponuje się zapis „ścieżek rowerowych”, zgodnie z brzmieniem pozostałych zapisów projektu planu oraz przepisami rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 tj).

5. W zapisach dotyczących budynków ujętych w ewidencji zabytków w §6 dot. terenu 4.U proponuje się zawarcie konieczności odtworzenia brył budynków w dotychczasowym kształcie i wyglądzie zewnętrznym w przypadku ich zburzenia, spalenia czy innego znacznego bądź całkowitego uszkodzenia, w tym również samoistnego.

6. W §16 dot. terenu 4.U w pkt 2 w lit. i należy zweryfikować oznaczenie drogi.

7. W §16 dot. terenu 4.U w pkt 3 proponuje się oprócz oznaczenia stosunku zabudowy do powierzchni działki (lit. a oraz c) określić zasady sytuowania na terenie 4.U ewentualnych nowych budynków względem dotychczas istniejących i ujętych w ewidencji zabytków – przykładowo jako minimalny dystans nowej zabudowy w odległości min. 15 m od obrysu dotychczasowych budynków – w celu ochrony ich walorów przestrzennych jako zespołu dawnej stacji kolejowej.

8. W §16 dot. terenu 4.U w pkt 3 proponuje się oprócz oznaczenia minimalnych wartości miejsc do parkowania samochodów, określić również maksymalne ich wartości – w celu ochrony walorów przestrzennych budynków ujętych w ewidencji zabytków jako zespołu dawnej stacji kolejowej – przykładowo:

– maksymalna liczba miejsc do parkowania samochodów osobowych: 1,5 na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług i/lub 1,5 miejsca na 1 mieszkanie,

– maksymalna liczba miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1,5 na każde rozpoczęte 50 miejsc do parkowania samochodów osobowych, wyznaczonych zgodnie z pkt 3 lit. f, o ile łączna liczba miejsc do parkowania samochodów osobowych jest większa niż 10.

Całość dokumentacji dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka – Fordońska – Jasiniecka” (część zachodnia) jest dostępna na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.