Uwagi do planu przestrzennego „Śródmieście – Filharmonia Pomorska”

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wnosi uwagi do projektu

  1. Wyłączenie z obszaru oznaczonego jako 9.KDL (ul. Słowackiego) fragmentu po stronie zachodniej, od wysokości zachodniego krańca Parku Kochanowskiego (10.ZP) do końca granic, i stworzenie w to miejsce obszaru o funkcji ciągu pieszo-rowerowego, powiązanego z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w obszarze 7.KPXR (ul. Szwalbego) – obszar oznaczony jako „A” na załączonym szkicu: zmiana charakteru wymienionego fragmentu ulicy pozwoli połączyć oba przyległe obszary zieleni, Park Kochanowskiego (10.ZP) i Park Komedy (6.ZP) ciągiem pieszo-rowerowym o funkcji spacerowej. Obecnie ten fragment jest wykorzystywany na kilka miejsc parkingowych, rozcinając funkcjonujący ciąg pieszy z Parku Kochanowskiego do terenów przed Filharmonią Pomorską. Te kilka dostępnych miejsc i tak nie zapewnia należycie funkcji parkingowej dla okolicznych instytucji i mieszkańców, poza tym nie powinny się one znajdować w tak eksponowanej lokalizacji, niemal przed frontem Filharmonii. Funkcje parkingowe w odpowiedniej do potrzeb skali ma zapewniać m.in. planowany przy rozbudowie budynku Filharmonii parking podziemny. Wspomniany fragment nie zapewnia również funkcji awaryjnej drogi dojazdowej do Filharmonii dla służb ratunkowych czy osób niepełnosprawnych, właśnie poprzez zastawienie parkującymi pojazdami, natomiast możliwość taką w pełni będzie zapewniał proponowany ciąg pieszo-rowerowy.

  1. Powiększenie terenu zieleni obszaru 10.ZP (Park Kochanowskiego) w narożu ulic Słowackiego (9.KDL) i 20 Stycznia (8.KDL) – obszar oznaczony jako „B” na załączonym szkicu: obecnie ten fragment Parku Kochanowskiego jest nienaturalnie „ucięty” m.in. w związku z ulokowaniem wymienionych w pkt 1 miejsc parkingowych, co dodatkowo rozcina szlak pieszy pomiędzy parkami a terenem przed Filharmonią. Dominująca funkcja w tej okolicy to spacerowa i rekreacyjna, i jako taka powinna być zachowania i maksymalnie wzmacniana zapisami planu do przyszłej przebudowy. Dodatkowo można wspomnieć, że mapy internetowe serwisu Google pokazują wymieniony fragment jako teren zieleni należący do Parku Kochanowskiego.

  1. Wprowadzenie nowego niewielkiego terenu zieleni na placu u zbiegu ulic Paderewskiego (19.KDZ), Staszica (17.KDZ) i Kopernika – obszar oznaczony jako „C” na załączonym szkicu: obecnie wskazany fragment jest całkowicie niefunkcjonalny, cały ten obszar to ok. 350 m2 wyłożony wyłącznie asfaltem, jednak drogi przebiegają wyłącznie skrajem placu, zaś środkowa część nie pełni funkcji drogowej i jest wymalowana liniami oznaczającymi obszar wyłączony z ruchu. Teren ten nie pełni też funkcji dojścia pieszego do Parku Kochanowskiego od strony zabudowań przy ul. Kopernika, brak jest bowiem przejścia dla pieszych, a cały ten fragment jest podporządkowany wyłącznie funkcji drogowej i ruchowi samochodów. Umiejscowienie obszaru zieleni na środku placu i poprowadzenie dojść pieszych mogłoby stanowić swoiste połączenie Parku Kochanowskiego i Skweru Kopernika. Obecnie i tak piesi przebiegają tędy na skróty, co pokazuje, że jest to jedna z naturalnych, najkrótszych tras pieszych w tej okolicy. Należałoby więc zapewnić na stałe taką możliwość dla bezpieczeństwa mieszkańców i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego.

Odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy z dnia 6 września 2018 r.:

“Wszystkie uwagi złożone do rozwiązań przyjętych w projekcie planu były rozpatrywane na Kolegium Prezydenta w dniu 4 września br. Złożone przez Pana uwagi zostały odrzucone.”

🙁